آ

 • آتشفشان‌زاد معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران) [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 79-102]

 • آشوب کوانتومی تحلیل پایداری ساختار هسته‌ای به عنوان یک سیستم بس- ‌ذره‌ای با استفاده از نظریه‌ی آشوب کوانتومی [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 1-8]

 • آلاییدن بررسی تجربی، محاسباتی و شبیه‌سازی طیف‌های رامان نانولوله‌ی کربنی آلاییده به بور [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 32-41]

 • آندی کردن تأثیر عملیات اسیدشویی و آندی کردن بر رفتار خوردگی غلاف‌های سوخت VVER [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 21-31]

 • آنزیم‌های دفاعی ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 100-108]

 • آهن بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتر تجاری در جداسازی انتخابی یون‌های اورانیم (VI) از آهن (III) [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 44-56]

 • آهن‌ربایش ارزیابی مقدار آهن‌رباییده‌ی اسپین‌های هسته‌ای جاری در تصویرگیری با استفاده از تشدید مغناطیسی (MRI) با حل معادلات بلوخ به روش تفاضل محدود [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 1-6]

ا

 • ایتریم-90 مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 32-38]

 • ایتریم(III) استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 51-63]

 • اثرهای زیست‌محیطی مطالعه‌ی نقش مؤثر برق هسته‌ای در کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و تغییر آب و هوا در مقایسه با سایر نیروگاه‌ها در ایران [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 49-60]

 • احتمال عود دوباره مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 32-38]

 • اسپین‌های هسته‌ای جاری ارزیابی مقدار آهن‌رباییده‌ی اسپین‌های هسته‌ای جاری در تصویرگیری با استفاده از تشدید مغناطیسی (MRI) با حل معادلات بلوخ به روش تفاضل محدود [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 1-6]

 • استخراج‌کننده‌های دیگلیکول آمیدی مطالعه ساختاری، الکترونی و ترمو شیمیایی برهم‌کنش یون سه ظرفیتی لانتانیم و استخراج‌کننده‌های دی گلیکول آمیدی با استفاده از روش‌های نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 85-95]

 • استخراج و انتقال توریم (IV) استخراج و انتقال توریم (IV) با غشای درون پلی‌مری حاوی دی (2- اتیل هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 57-67]

 • اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 93-99]

 • اسیدشویی تأثیر عملیات اسیدشویی و آندی کردن بر رفتار خوردگی غلاف‌های سوخت VVER [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 21-31]

 • اصلاح به روش جهش ارزیابی عملکرد دانه و پایداری عملکرد در لاین‌های جهش‌یافته‌ی کلزا (Brassica napus) با استفاده از رهیافت GGE بای‌پلات [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 96-102]

 • افت رسانندگی گرمایی تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتو دیده‌ی UO2 به دلیل تولید تخلخل در میزان مصرف بالای سوخت [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 9-20]

 • افروزش سریع بررسی پراکندگی و ترابرد باریکه‌ی الکترونی به درون سوخت چگال در رویکرد افروزش سریع- ضربه‌ای [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 103-112]

 • افروزش ضربه‌ای بررسی پراکندگی و ترابرد باریکه‌ی الکترونی به درون سوخت چگال در رویکرد افروزش سریع- ضربه‌ای [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 103-112]

 • افزودنی اثر افزودنی تف‌جوشی بر رشد دانه در قرص سوخت هسته‌ای 2UO [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 90-99]

 • انتقال انتخابی جداسازی و انتقال انتخابی زیرکنیم (IV) و نیوبیم (V) از محیط هیدروکلریک اسید از طریق غشای مایع توده‌ای [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 72-84]

 • اورانیم بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتر تجاری در جداسازی انتخابی یون‌های اورانیم (VI) از آهن (III) [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 44-56]

 • اورانیم تولید و اصلاح نانوالیاف پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل- پلی‌کربنات و بررسی رفتار جذبی آن نسبت به اورانیم در محیط‌های آبی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 75-84]

 • اورانیم بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 93-99]

 • اورانیم بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 85-92]

 • اورانیم (VI) سینتیک، ترمودینامیک و سازوکار جذب یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی با استفاده از هیدروکسید لایه‌ای دوگانه‌ی منیزیم- آلومینیم [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 64-74]

ب

 • بازیابی وانادیم بررسی پارامترهای مؤثر بر بازیابی وانادیم از کان‌سنگ ساغند یزد (آنومالی 2) با استفاده از فرایند تشویه‌ی قلیایی- فروشویی اسیدی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 62-71]

 • بازده‌ی شستشو مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 81-89]

 • براکی‌تراپی محاسبه‌ی توزیع دز در براکی‌تراپی نوترونی با چشمه‌ی 252Cf از طریق شبیه‌سازی مونت‌کارلو و مقایسه با داده‌های تجربی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 7-16]

 • برق هسته‌ای مطالعه‌ی نقش مؤثر برق هسته‌ای در کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و تغییر آب و هوا در مقایسه با سایر نیروگاه‌ها در ایران [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 49-60]

 • برنج ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 100-108]

 • بم معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران) [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 79-102]

 • بیماری بلاست ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 100-108]

 • بهره‌ی علامت کوچک اندازه‌گیری و مقایسه‌ی پارامترهای تقویت لیزر بخار مس برمید با گازهای کمکی متفاوت [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 42-48]

 • بور بررسی تجربی، محاسباتی و شبیه‌سازی طیف‌های رامان نانولوله‌ی کربنی آلاییده به بور [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 32-41]

پ

 • پیتون بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 93-99]

 • پراش پرتو ایکس بررسی و تحلیل آماری ارتباط ژئوشیمیائی عناصر پرتوزا موجود در لایه های رسوبی فسفات دار در منطقه تاقدیس کوه لار- زاگرس. [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 68-78]

 • پراکندگی و ترابرد بررسی پراکندگی و ترابرد باریکه‌ی الکترونی به درون سوخت چگال در رویکرد افروزش سریع- ضربه‌ای [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 103-112]

 • پرتو ایکس بهبود سیستم‌های ایمنی برای تشخیص اجسام در تصویرهای پرتونگاری بار [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 19-31]

 • پرتو ایکس پروتون- القایی تصویرگیری با استفاده از پرتو ایکس تک انرژی پروتون- القایی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 1-10]

 • پرتو ایکس تک انرژی تصویرگیری با استفاده از پرتو ایکس تک انرژی پروتون- القایی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 1-10]

 • پرتودرمانی خارجی مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 32-38]

 • پرتودرمانی هدفمند مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 32-38]

 • پرتونگاری نوترونی طراحی باریکه‌ی نوترون گرمایی عمودی در رآکتور مینیاتوری اصفهان به منظور پرتونگاری نوترونی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 109-117]

 • پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل تولید و اصلاح نانوالیاف پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل- پلی‌کربنات و بررسی رفتار جذبی آن نسبت به اورانیم در محیط‌های آبی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 75-84]

 • پلاسمای کانونی بررسی سرعت حرکت لایه‌ی جریان در یک دستگاه پلاسمای کانونی با انرژی 2.2 کیلوژول [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 23-29]

 • پلاسمای نیم‌رسانا تولید جریان‌های غیرخطی و موج‌های هلیکون در یک پلاسمای کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 21-27]

 • پلی‌کربنات تولید و اصلاح نانوالیاف پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل- پلی‌کربنات و بررسی رفتار جذبی آن نسبت به اورانیم در محیط‌های آبی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 75-84]

 • پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات ساخت تراشه‌ی ریز‌شاره‌ی T شکل در پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 11-20]

 • پلی‌وینیل کلرید استخراج و انتقال توریم (IV) با غشای درون پلی‌مری حاوی دی (2- اتیل هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 57-67]

 • پوشش ایمنی رآکتور ارزیابی سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور VVER-1000 با استفاده از روش‌های احتمالاتی [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 113-118]

ت

 • تابع ساختار قطبیده‌ی مطالعه‌ی تابع‌های ساختار قطبیده‌ی هسته‌ها‌ی هلیم-3 و تریتیم در تقریب سوم نمودار فاینمن [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 9-18]

 • تجزیه‌ی گرمایی بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 39-50]

 • تحقیق و توسعه برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 46-61]

 • تحلیل ایمنی احتمالاتی (PSA) ارزیابی سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور VVER-1000 با استفاده از روش‌های احتمالاتی [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 113-118]

 • تخلخل تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتو دیده‌ی UO2 به دلیل تولید تخلخل در میزان مصرف بالای سوخت [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 9-20]

 • تراشه‌ی ریز‌شاره ساخت تراشه‌ی ریز‌شاره‌ی T شکل در پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 11-20]

 • تریپتیک سوی براث بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 93-99]

 • ترمودینامیک سینتیک، ترمودینامیک و سازوکار جذب یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی با استفاده از هیدروکسید لایه‌ای دوگانه‌ی منیزیم- آلومینیم [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 64-74]

 • تشویه‌ی قلیایی بررسی پارامترهای مؤثر بر بازیابی وانادیم از کان‌سنگ ساغند یزد (آنومالی 2) با استفاده از فرایند تشویه‌ی قلیایی- فروشویی اسیدی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 62-71]

 • تصحیح‌های مرتبه‌ی سوم مطالعه‌ی تابع‌های ساختار قطبیده‌ی هسته‌ها‌ی هلیم-3 و تریتیم در تقریب سوم نمودار فاینمن [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 9-18]

 • تصویرگیری تصویرگیری با استفاده از پرتو ایکس تک انرژی پروتون- القایی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 1-10]

 • تصویرگیری با تشدید مغناطیسی ارزیابی مقدار آهن‌رباییده‌ی اسپین‌های هسته‌ای جاری در تصویرگیری با استفاده از تشدید مغناطیسی (MRI) با حل معادلات بلوخ به روش تفاضل محدود [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 1-6]

 • تغییرات ساختاری مطالعه ساختاری، الکترونی و ترمو شیمیایی برهم‌کنش یون سه ظرفیتی لانتانیم و استخراج‌کننده‌های دی گلیکول آمیدی با استفاده از روش‌های نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 85-95]

 • تف‌جوشی اثر افزودنی تف‌جوشی بر رشد دانه در قرص سوخت هسته‌ای 2UO [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 90-99]

 • تکنسیم-99m یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 28-43]

 • تنوئیل تری فلوئورواستون استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 51-63]

 • توابع ترمودینامیکی مطالعه ساختاری، الکترونی و ترمو شیمیایی برهم‌کنش یون سه ظرفیتی لانتانیم و استخراج‌کننده‌های دی گلیکول آمیدی با استفاده از روش‌های نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 85-95]

 • توریم اکسید بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 39-50]

 • توریم اگزالات بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 39-50]

 • تورم شبکه تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتو دیده‌ی UO2 به دلیل تولید تخلخل در میزان مصرف بالای سوخت [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 9-20]

ج

 • جاذب تولید و اصلاح نانوالیاف پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل- پلی‌کربنات و بررسی رفتار جذبی آن نسبت به اورانیم در محیط‌های آبی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 75-84]

 • جداسازی جداسازی و انتقال انتخابی زیرکنیم (IV) و نیوبیم (V) از محیط هیدروکلریک اسید از طریق غشای مایع توده‌ای [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 72-84]

 • جداسازی بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتر تجاری در جداسازی انتخابی یون‌های اورانیم (VI) از آهن (III) [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 44-56]

 • جریان‌های غیرخطی تولید جریان‌های غیرخطی و موج‌های هلیکون در یک پلاسمای کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 21-27]

 • جوش لیرزی ساخت تراشه‌ی ریز‌شاره‌ی T شکل در پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 11-20]

چ

 • چغارت مطالعه و بررسی کانی‌سازی توریم در کانسار آهن اکسید - آپاتیت چغارت، ناحیه‌ی معدنی بافق، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 66-80]

ح

 • حالت همدوس شبیه‌سازی حالت پایه‌ی الکترونی یون‌های با استفاده از روش‌ حالت‌های همدوس جفت- بهینه شده [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 61-65]

خ

 • خلوص رادیونوکلیدی مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 81-89]

 • خلوص شیمیایی مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 81-89]

د

 • دانه‌های روغنی ارزیابی عملکرد دانه و پایداری عملکرد در لاین‌های جهش‌یافته‌ی کلزا (Brassica napus) با استفاده از رهیافت GGE بای‌پلات [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 96-102]

 • درخت خطا ارزیابی سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور VVER-1000 با استفاده از روش‌های احتمالاتی [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 113-118]

 • دزیمتری محاسبه‌ی توزیع دز در براکی‌تراپی نوترونی با چشمه‌ی 252Cf از طریق شبیه‌سازی مونت‌کارلو و مقایسه با داده‌های تجربی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 7-16]

 • دگرسانی معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران) [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 79-102]

ر

 • رادیودارو یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 28-43]

 • رآکتیویته اندازه‌گیری مقدار رآکتیویته‌ی معادل میله‌های کنترل در رآکتور صفر- قدرت آب سنگین (HWZPR) با سوخت ترکیبی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 17-22]

 • رآکتور MNSR طراحی باریکه‌ی نوترون گرمایی عمودی در رآکتور مینیاتوری اصفهان به منظور پرتونگاری نوترونی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 109-117]

 • رآکتور صفر- قدرت آب سنگین اندازه‌گیری مقدار رآکتیویته‌ی معادل میله‌های کنترل در رآکتور صفر- قدرت آب سنگین (HWZPR) با سوخت ترکیبی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 17-22]

 • رسوب‌گیری بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 85-92]

 • رشد دانه اثر افزودنی تف‌جوشی بر رشد دانه در قرص سوخت هسته‌ای 2UO [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 90-99]

 • رقم موتانت ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 100-108]

 • رهیافت چندجمله‌ای ژاکوبی مطالعه‌ی تابع‌های ساختار قطبیده‌ی هسته‌ها‌ی هلیم-3 و تریتیم در تقریب سوم نمودار فاینمن [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 9-18]

 • ره‌نگاری فن‌آوری برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 46-61]

 • روش تاگوچی بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 39-50]

 • روش تفاضل محدود ارزیابی مقدار آهن‌رباییده‌ی اسپین‌های هسته‌ای جاری در تصویرگیری با استفاده از تشدید مغناطیسی (MRI) با حل معادلات بلوخ به روش تفاضل محدود [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 1-6]

 • روش موجک گسسته بهبود سیستم‌های ایمنی برای تشخیص اجسام در تصویرهای پرتونگاری بار [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 19-31]

 • روش‌های پرتوسنجی اکتشاف عناصر خاکی نادر با استفاده از پرتوزایی؛ مطالعه موردی: معدن باغک، سنگان [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 30-45]

ز

 • زیرکنیم جداسازی و انتقال انتخابی زیرکنیم (IV) و نیوبیم (V) از محیط هیدروکلریک اسید از طریق غشای مایع توده‌ای [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 72-84]

 • زیست‌فروشویی بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 93-99]

 • زمان تنگش بررسی سرعت حرکت لایه‌ی جریان در یک دستگاه پلاسمای کانونی با انرژی 2.2 کیلوژول [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 23-29]

س

 • سیستم بازرسی بار بهبود سیستم‌های ایمنی برای تشخیص اجسام در تصویرهای پرتونگاری بار [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 19-31]

 • سیستم پاشش آب ارزیابی سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور VVER-1000 با استفاده از روش‌های احتمالاتی [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 113-118]

 • سیستم‌های بس‌- ذره‌ای تحلیل پایداری ساختار هسته‌ای به عنوان یک سیستم بس- ‌ذره‌ای با استفاده از نظریه‌ی آشوب کوانتومی [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 1-8]

 • سطوح الکترونی شبیه‌سازی حالت پایه‌ی الکترونی یون‌های با استفاده از روش‌ حالت‌های همدوس جفت- بهینه شده [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 61-65]

 • سینتیک جداسازی و انتقال انتخابی زیرکنیم (IV) و نیوبیم (V) از محیط هیدروکلریک اسید از طریق غشای مایع توده‌ای [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 72-84]

 • سینتیک سینتیک، ترمودینامیک و سازوکار جذب یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی با استفاده از هیدروکسید لایه‌ای دوگانه‌ی منیزیم- آلومینیم [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 64-74]

 • سنگان اکتشاف عناصر خاکی نادر با استفاده از پرتوزایی؛ مطالعه موردی: معدن باغک، سنگان [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 30-45]

 • سوخت پرتودیده تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتو دیده‌ی UO2 به دلیل تولید تخلخل در میزان مصرف بالای سوخت [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 9-20]

 • سوخت ترکیبی اندازه‌گیری مقدار رآکتیویته‌ی معادل میله‌های کنترل در رآکتور صفر- قدرت آب سنگین (HWZPR) با سوخت ترکیبی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 17-22]

 • سوخت چگال بررسی پراکندگی و ترابرد باریکه‌ی الکترونی به درون سوخت چگال در رویکرد افروزش سریع- ضربه‌ای [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 103-112]

 • سوخت صفحه‌ای مجازی بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 85-92]

 • سوخت هسته‌ای توریم برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 46-61]

ش

 • شدت اشباع اندازه‌گیری و مقایسه‌ی پارامترهای تقویت لیزر بخار مس برمید با گازهای کمکی متفاوت [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 42-48]

ض

 • ضریب سرعت بررسی سرعت حرکت لایه‌ی جریان در یک دستگاه پلاسمای کانونی با انرژی 2.2 کیلوژول [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 23-29]

ط

 • طیف رامان بررسی تجربی، محاسباتی و شبیه‌سازی طیف‌های رامان نانولوله‌ی کربنی آلاییده به بور [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 32-41]

ع

 • عملیات حرارتی بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 85-92]

 • عملیات سطحی تأثیر عملیات اسیدشویی و آندی کردن بر رفتار خوردگی غلاف‌های سوخت VVER [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 21-31]

 • عناصر پرتوزا اکتشاف عناصر خاکی نادر با استفاده از پرتوزایی؛ مطالعه موردی: معدن باغک، سنگان [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 30-45]

 • عناصر خاکی نادر اکتشاف عناصر خاکی نادر با استفاده از پرتوزایی؛ مطالعه موردی: معدن باغک، سنگان [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 30-45]

 • عنصرهای پرتوزا بررسی و تحلیل آماری ارتباط ژئوشیمیائی عناصر پرتوزا موجود در لایه های رسوبی فسفات دار در منطقه تاقدیس کوه لار- زاگرس. [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 68-78]

غ

 • غشای درون پلی‌مری استخراج و انتقال توریم (IV) با غشای درون پلی‌مری حاوی دی (2- اتیل هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 57-67]

 • غشای مایع استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 51-63]

 • غشای مایع توده‌ای جداسازی و انتقال انتخابی زیرکنیم (IV) و نیوبیم (V) از محیط هیدروکلریک اسید از طریق غشای مایع توده‌ای [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 72-84]

 • غشاهای نانوفیلتر بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتر تجاری در جداسازی انتخابی یون‌های اورانیم (VI) از آهن (III) [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 44-56]

 • غلاف زیرکنیم تأثیر عملیات اسیدشویی و آندی کردن بر رفتار خوردگی غلاف‌های سوخت VVER [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 21-31]

ف

 • فروشویی اسیدی بررسی پارامترهای مؤثر بر بازیابی وانادیم از کان‌سنگ ساغند یزد (آنومالی 2) با استفاده از فرایند تشویه‌ی قلیایی- فروشویی اسیدی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 62-71]

 • فسفات رسوبی بررسی و تحلیل آماری ارتباط ژئوشیمیائی عناصر پرتوزا موجود در لایه های رسوبی فسفات دار در منطقه تاقدیس کوه لار- زاگرس. [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 68-78]

 • فیلتر گابور بهبود سیستم‌های ایمنی برای تشخیص اجسام در تصویرهای پرتونگاری بار [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 19-31]

 • فلورئورسانی پرتوایکس بررسی و تحلیل آماری ارتباط ژئوشیمیائی عناصر پرتوزا موجود در لایه های رسوبی فسفات دار در منطقه تاقدیس کوه لار- زاگرس. [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 68-78]

 • فلوکا مولد رویداد نوترینوی کم‌انرژی بر پایه‌ی فلوکا [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 1-8]

ک

 • کانی‌زایی اورانیم معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران) [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 79-102]

 • کانسار آهن اکسید- آپاتیت مطالعه و بررسی کانی‌سازی توریم در کانسار آهن اکسید - آپاتیت چغارت، ناحیه‌ی معدنی بافق، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 66-80]

 • کان‌سنگ آنومالی 2 بررسی پارامترهای مؤثر بر بازیابی وانادیم از کان‌سنگ ساغند یزد (آنومالی 2) با استفاده از فرایند تشویه‌ی قلیایی- فروشویی اسیدی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 62-71]

 • کد MCNPX طراحی باریکه‌ی نوترون گرمایی عمودی در رآکتور مینیاتوری اصفهان به منظور پرتونگاری نوترونی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 109-117]

 • کلزا ارزیابی عملکرد دانه و پایداری عملکرد در لاین‌های جهش‌یافته‌ی کلزا (Brassica napus) با استفاده از رهیافت GGE بای‌پلات [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 96-102]

 • کندگی لیزری ساخت تراشه‌ی ریز‌شاره‌ی T شکل در پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 11-20]

گ

 • گاز کمکی اندازه‌گیری و مقایسه‌ی پارامترهای تقویت لیزر بخار مس برمید با گازهای کمکی متفاوت [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 42-48]

ل

 • لایه‌ی جریان بررسی سرعت حرکت لایه‌ی جریان در یک دستگاه پلاسمای کانونی با انرژی 2.2 کیلوژول [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 23-29]

 • لیچینگ بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 85-92]

 • لیزر بخار مس برمید اندازه‌گیری و مقایسه‌ی پارامترهای تقویت لیزر بخار مس برمید با گازهای کمکی متفاوت [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 42-48]

م

 • محیط هیدروکلریک اسید جداسازی و انتقال انتخابی زیرکنیم (IV) و نیوبیم (V) از محیط هیدروکلریک اسید از طریق غشای مایع توده‌ای [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 72-84]

 • مدل پویایی‌شناسی سیستم یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 28-43]

 • مدل پوسته‌ای هسته‌ تحلیل پایداری ساختار هسته‌ای به عنوان یک سیستم بس- ‌ذره‌ای با استفاده از نظریه‌ی آشوب کوانتومی [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 1-8]

 • معادلات بلوخ ارزیابی مقدار آهن‌رباییده‌ی اسپین‌های هسته‌ای جاری در تصویرگیری با استفاده از تشدید مغناطیسی (MRI) با حل معادلات بلوخ به روش تفاضل محدود [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 1-6]

 • معادله‌ی شرودینگر شبیه‌سازی حالت پایه‌ی الکترونی یون‌های با استفاده از روش‌ حالت‌های همدوس جفت- بهینه شده [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 61-65]

 • معدن باغک اکتشاف عناصر خاکی نادر با استفاده از پرتوزایی؛ مطالعه موردی: معدن باغک، سنگان [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 30-45]

 • مقاومت ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 100-108]

 • منحنی شویش مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 81-89]

 • موج هلیکون تولید جریان‌های غیرخطی و موج‌های هلیکون در یک پلاسمای کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 21-27]

 • مولد رادیو نوکلید یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 28-43]

 • مولّد رویداد نوترینو مولد رویداد نوترینوی کم‌انرژی بر پایه‌ی فلوکا [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 1-8]

 • مونت‌کارلو محاسبه‌ی توزیع دز در براکی‌تراپی نوترونی با چشمه‌ی 252Cf از طریق شبیه‌سازی مونت‌کارلو و مقایسه با داده‌های تجربی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 7-16]

 • مونت کارلوی پخشی شبیه‌سازی حالت پایه‌ی الکترونی یون‌های با استفاده از روش‌ حالت‌های همدوس جفت- بهینه شده [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 61-65]

ن

 • ناحیه‌ی بافق مطالعه و بررسی کانی‌سازی توریم در کانسار آهن اکسید - آپاتیت چغارت، ناحیه‌ی معدنی بافق، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 66-80]

 • نانوالیاف تولید و اصلاح نانوالیاف پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل- پلی‌کربنات و بررسی رفتار جذبی آن نسبت به اورانیم در محیط‌های آبی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 75-84]

 • نانولوله‌ی کربنی بررسی تجربی، محاسباتی و شبیه‌سازی طیف‌های رامان نانولوله‌ی کربنی آلاییده به بور [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 32-41]

 • نسبت نوترون حرارتی به کل طراحی باریکه‌ی نوترون گرمایی عمودی در رآکتور مینیاتوری اصفهان به منظور پرتونگاری نوترونی [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 109-117]

 • نظریه‌ی تابعی چگالی مطالعه ساختاری، الکترونی و ترمو شیمیایی برهم‌کنش یون سه ظرفیتی لانتانیم و استخراج‌کننده‌های دی گلیکول آمیدی با استفاده از روش‌های نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 85-95]

 • نظریه‌ی ماتریس‌های تصادفی تحلیل پایداری ساختار هسته‌ای به عنوان یک سیستم بس- ‌ذره‌ای با استفاده از نظریه‌ی آشوب کوانتومی [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 1-8]

 • نمودارهای فاینمن مطالعه‌ی تابع‌های ساختار قطبیده‌ی هسته‌ها‌ی هلیم-3 و تریتیم در تقریب سوم نمودار فاینمن [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 9-18]

 • نیوبیم جداسازی و انتقال انتخابی زیرکنیم (IV) و نیوبیم (V) از محیط هیدروکلریک اسید از طریق غشای مایع توده‌ای [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 72-84]

 • نوترینوی کم‌انرژی مولد رویداد نوترینوی کم‌انرژی بر پایه‌ی فلوکا [دوره 39، شماره 3، سال 1397، صفحه 1-8]

 • نوترون محاسبه‌ی توزیع دز در براکی‌تراپی نوترونی با چشمه‌ی 252Cf از طریق شبیه‌سازی مونت‌کارلو و مقایسه با داده‌های تجربی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 7-16]

 • نوسان‌گر- تقویت‌کننده اندازه‌گیری و مقایسه‌ی پارامترهای تقویت لیزر بخار مس برمید با گازهای کمکی متفاوت [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 42-48]

ه

 • هیدروکسید لایه‌ای دوگانه منیزیم- آلومینیم سینتیک، ترمودینامیک و سازوکار جذب یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی با استفاده از هیدروکسید لایه‌ای دوگانه‌ی منیزیم- آلومینیم [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 64-74]

 • هزینه‌های خارجی مطالعه‌ی نقش مؤثر برق هسته‌ای در کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و تغییر آب و هوا در مقایسه با سایر نیروگاه‌ها در ایران [دوره 39، شماره 2، سال 1397، صفحه 49-60]

ی

 • ید- 131 مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، شماره 4، سال 1397، صفحه 32-38]

 • یون لانتانیم مطالعه ساختاری، الکترونی و ترمو شیمیایی برهم‌کنش یون سه ظرفیتی لانتانیم و استخراج‌کننده‌های دی گلیکول آمیدی با استفاده از روش‌های نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 39، شماره 1، سال 1397، صفحه 85-95]

login