آ

 • آبیاری مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 1-7]

 • آسپارتات آمینوترانسفراز بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 16-22]

 • آلاینده‌های پرتوزا روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 55-59]

 • آلانین آمینوترانسفراز بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 16-22]

 • آلکالن فسفاتاز بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 16-22]

 • آلودگی‌زدایی روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 55-59]

 • آمینوسیلان جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 30-37]

 • آهنگ دز پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 37-40]

ا

 • اپتیک یونی ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 51-58]

 • اتاقک یونش طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 19-28]

 • اتوکلاو آسیای گلوله‌ای فروشویی قلیایی- اتوکلاوی کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 59-67]

 • اثرات تابش پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 37-40]

 • اثر همسایگی گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 43-47]

 • استان گیلان میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 22-26]

 • استخراج نقطه‌ی ابری پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 24-34]

 • اندازه‌ی ذرات تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 35-42]

 • اندازه‌گیری اورانیم پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 24-34]

 • انعکاس‌سنج زمانی مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 1-7]

 • انفجار کولنی گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 43-47]

 • اورانیم تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 35-42]

 • اورانیم بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 27-36]

ب

 • بار برودتی سیستم خنک‌کننده تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 1-7]

 • باریکه‌های فوتون طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 19-28]

 • باریکه‌ی هیدروژن مولکولی گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 43-47]

 • بازیابی اورانیم بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 54-58]

 • بازبینی کیفی طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 19-28]

 • بازده آشکارسازی طراحی آشکارساز طویل و تعیین ابعاد بهینه، بازده و پاسخ زاویه‌ای آن و ارایه‌ی روش ساخت شمارگر نوترون با پاسخ گسترده [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 16-23]

 • باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 35-42]

 • برهم‌کنش لیزر- هدف گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 1-7]

 • بیلی‌روبین بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 16-22]

 • بیماری‌های پس از برداشت تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 49-54]

 • به دام افتادن سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 36-45]

پ

 • پاسخ زاویه‌ای طراحی آشکارساز طویل و تعیین ابعاد بهینه، بازده و پاسخ زاویه‌ای آن و ارایه‌ی روش ساخت شمارگر نوترون با پاسخ گسترده [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 16-23]

 • پرتودرمانی طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 19-28]

 • پرتو کیهانی پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 37-40]

 • پرتو گاما تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 49-54]

 • پرتو گاما و الکترون استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 15-21]

 • پرتوگیری پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 37-40]

 • پرتوهای گاما پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 37-40]

 • پیش‌تغلیظ اورانیم پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 24-34]

 • پنی‌سیلیم اکپانسیم تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 49-54]

 • پورفیرین سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 36-45]

 • پولونیم-210 میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 22-26]

ت

 • تبادل‌گر یونی سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 36-45]

 • تپ توان بالا فشرده‌سازی مغناطیسی تپ منابع تغذیه‌ی دستگاه‌های مولد پرتو [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 1-7]

 • تخلیه‌ی الکتریکی طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 46-50]

 • تخمین مقایسه‌ی نتایج روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین آماری برای مدل‌سازی کانسار کانی اورانیم در بلوک 1 آنومالی 3 ناریگان [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 8-18]

 • ترمولومینسانس تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 8-14]

 • تکنسیم-m99 نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 23-29]

 • توتون میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 22-26]

ج

 • جاذب اصلاح شده‌ی NH2-MCM-41 جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 30-37]

 • جذب زیستی بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 27-36]

 • جریان محوری تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 8-15]

 • جلبک قهوه‌ای بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 27-36]

 • جوانه‌زنی هاگ تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 49-54]

د

 • دزیمتری استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 15-21]

 • دزیمتر گرماتابی طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 19-28]

 • دزیمتری نوترون تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 8-14]

 • دزهای تابش تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 49-54]

ر

 • رادیودارو نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 23-29]

 • رادیوداروی تالیم-201 کلرید بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 16-22]

 • رآکتور MNSR تعیین توزیع شار نوترون در طول کانال خشک رآکتور MNSR و تعیین طیف انرژی نوترون در این رآکتور [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 49-53]

 • رآکتور تحقیقاتی تهران روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 55-59]

 • ردیابی عفونت نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 23-29]

 • رزین آمبرلیت- 110 بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 54-58]

 • رزین‌های تبادل یونی بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 54-58]

 • رطوبت خاک مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 1-7]

 • رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترون روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 55-59]

 • روش دو قله‌ای تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 8-14]

 • روش سل- ژل استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 15-21]

 • روش مونت‌کارلو طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 19-28]

ز

 • زمین‌آمار مقایسه‌ی نتایج روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین آماری برای مدل‌سازی کانسار کانی اورانیم در بلوک 1 آنومالی 3 ناریگان [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 8-18]

 • زمین‌ساختی طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ی لرزه‌نگاری نیروگاه اتمی دارخوین (IR360) [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 8-15]

 • زئولیت سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 36-45]

س

 • سانتریفوژ گازی تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 8-15]

 • سایه‌نگاری گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 1-7]

 • سیب‌ها تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 49-54]

 • سیپروفلوکساسین نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 23-29]

 • ستون بستر ثابت بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 27-36]

 • ستون شتاب‌دهنده ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 51-58]

 • سدیم فلورید (NaF) بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 54-58]

 • سیگار میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 22-26]

 • سورفکتانت تریتون 114-X پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 24-34]

ش

 • شار نوترون تعیین توزیع شار نوترون در طول کانال خشک رآکتور MNSR و تعیین طیف انرژی نوترون در این رآکتور [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 49-53]

 • شیب دما تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 1-7]

 • شبکه‌ی لرزه‌نگاری طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ی لرزه‌نگاری نیروگاه اتمی دارخوین (IR360) [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 8-15]

 • شبیه‌سازی مقایسه‌ی نتایج روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین آماری برای مدل‌سازی کانسار کانی اورانیم در بلوک 1 آنومالی 3 ناریگان [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 8-18]

 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو ارایه‌ی روشی مناسب برای مدل‌سازی چشمه‌ی مجازی چند نقطه‌ای شتاب‌دهنده‌ی خطی پزشکی در محاسبات دز فوتون به روش مونت‌کارلو [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 29-35]

 • شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 51-58]

 • شتاب‌دهنده‌ی خطی پزشکی ارایه‌ی روشی مناسب برای مدل‌سازی چشمه‌ی مجازی چند نقطه‌ای شتاب‌دهنده‌ی خطی پزشکی در محاسبات دز فوتون به روش مونت‌کارلو [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 29-35]

 • شمارگر نوترون طراحی آشکارساز طویل و تعیین ابعاد بهینه، بازده و پاسخ زاویه‌ای آن و ارایه‌ی روش ساخت شمارگر نوترون با پاسخ گسترده [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 16-23]

ض

 • ضریب انتقال حرارت گپ محاسبه‌ی تغییرات ضریب انتقال حرارت گپ در مجتمع‌های مختلف سوخت رآکتورهای نوع VVER-1000 [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 41-49]

 • ضریب جداسازی تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 8-15]

ط

 • طراحی آشکارساز طویل طراحی آشکارساز طویل و تعیین ابعاد بهینه، بازده و پاسخ زاویه‌ای آن و ارایه‌ی روش ساخت شمارگر نوترون با پاسخ گسترده [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 16-23]

 • طیف انرژی نوترون تعیین توزیع شار نوترون در طول کانال خشک رآکتور MNSR و تعیین طیف انرژی نوترون در این رآکتور [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 49-53]

 • طیف تشدید پارامغناطیسی الکترون استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 15-21]

 • طیف‌سنجی آلفا میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 22-26]

ظ

 • ظرفیت جذب جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 30-37]

ع

 • عامل کی‌لیت‌ساز HQ-8 پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 24-34]

 • عدسی الکترواستاتیکی ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 51-58]

غ

 • غربال مولکولی MCM-41 جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 30-37]

 • غنی‌سازی اورانیم تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 1-7]

ف

 • فانتوم طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 19-28]

 • فروریزش حباب انتخاب و بهینه‌سازی محیط میزبان فرایند هم‌جوشی صوتی برای انجام هم‌جوشی هسته‌ای [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 38-48]

 • فروشویی زیستی تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 35-42]

 • فروشویی قلیایی اتوکلاوی فروشویی قلیایی- اتوکلاوی کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 59-67]

 • فشار سایش گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 1-7]

 • فشرده‌سازی مغناطیسی تپ فشرده‌سازی مغناطیسی تپ منابع تغذیه‌ی دستگاه‌های مولد پرتو [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 1-7]

 • فعال‌سازی نوترونی تعیین توزیع شار نوترون در طول کانال خشک رآکتور MNSR و تعیین طیف انرژی نوترون در این رآکتور [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 49-53]

 • فلوئورسانی پرتو ایکس مشخصه گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 43-47]

ک

 • کاتیون +2Sr جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 30-37]

 • کانسار اورانیم مقایسه‌ی نتایج روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین آماری برای مدل‌سازی کانسار کانی اورانیم در بلوک 1 آنومالی 3 ناریگان [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 8-18]

 • کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم فروشویی قلیایی- اتوکلاوی کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 59-67]

 • کد COBRA-EN محاسبه‌ی تغییرات ضریب انتقال حرارت گپ در مجتمع‌های مختلف سوخت رآکتورهای نوع VVER-1000 [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 41-49]

 • کد MCNP تعیین توزیع شار نوترون در طول کانال خشک رآکتور MNSR و تعیین طیف انرژی نوترون در این رآکتور [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 49-53]

 • کد MCNPX طراحی آشکارساز طویل و تعیین ابعاد بهینه، بازده و پاسخ زاویه‌ای آن و ارایه‌ی روش ساخت شمارگر نوترون با پاسخ گسترده [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 16-23]

 • کریگینگ مقایسه‌ی نتایج روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین آماری برای مدل‌سازی کانسار کانی اورانیم در بلوک 1 آنومالی 3 ناریگان [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 8-18]

 • کنترل کیفی طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 19-28]

گ

 • گسل طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ی لرزه‌نگاری نیروگاه اتمی دارخوین (IR360) [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 8-15]

م

 • ماسه‌های ساحلی دریای عمان فروشویی قلیایی- اتوکلاوی کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 59-67]

 • ماشین سانتریفوژ تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 1-7]

 • مجتمع‌های سوخت محاسبه‌ی تغییرات ضریب انتقال حرارت گپ در مجتمع‌های مختلف سوخت رآکتورهای نوع VVER-1000 [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 41-49]

 • محرک‌های مکانیکی و گرمایی تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 8-15]

 • محصورسازی الکترواستاتیکی جرمی طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 46-50]

 • میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 8-14]

 • مدل Calza-Bini محاسبه‌ی تغییرات ضریب انتقال حرارت گپ در مجتمع‌های مختلف سوخت رآکتورهای نوع VVER-1000 [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 41-49]

 • مدل‌سازی بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 27-36]

 • مدل‌سازی چشمه فوتون ارایه‌ی روشی مناسب برای مدل‌سازی چشمه‌ی مجازی چند نقطه‌ای شتاب‌دهنده‌ی خطی پزشکی در محاسبات دز فوتون به روش مونت‌کارلو [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 29-35]

 • مدل هیدرودینامیکی گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 1-7]

 • معادله‌ی پخش تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 8-15]

 • میله‌های سوخت محاسبه‌ی تغییرات ضریب انتقال حرارت گپ در مجتمع‌های مختلف سوخت رآکتورهای نوع VVER-1000 [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 41-49]

 • منبع تغذیه‌ی تپی فشرده‌سازی مغناطیسی تپ منابع تغذیه‌ی دستگاه‌های مولد پرتو [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 1-7]

 • موج رقیق‌شدگی گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 1-7]

 • موج ضربه‌ای گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 1-7]

 • موج ضربه‌ای انتخاب و بهینه‌سازی محیط میزبان فرایند هم‌جوشی صوتی برای انجام هم‌جوشی هسته‌ای [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 38-48]

 • موج فراصوتی انتخاب و بهینه‌سازی محیط میزبان فرایند هم‌جوشی صوتی برای انجام هم‌جوشی هسته‌ای [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 38-48]

 • مولد تسلا فشرده‌سازی مغناطیسی تپ منابع تغذیه‌ی دستگاه‌های مولد پرتو [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 1-7]

 • مولد نوترون طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 46-50]

ن

 • نرخ چگالش انتخاب و بهینه‌سازی محیط میزبان فرایند هم‌جوشی صوتی برای انجام هم‌جوشی هسته‌ای [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 38-48]

 • نیروگاه اتمی طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ی لرزه‌نگاری نیروگاه اتمی دارخوین (IR360) [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 8-15]

 • نشان‌دارسازی نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 23-29]

 • نوترون‌سنج مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 1-7]

 • نوفه طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ی لرزه‌نگاری نیروگاه اتمی دارخوین (IR360) [دوره 32، شماره 4، سال 1390، صفحه 8-15]

ه

 • هیدروکسی آپاتیت استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، شماره 2، سال 1390، صفحه 15-21]

 • هگزافلورید اورانیم (6UF) بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 54-58]

 • هم‌جوشی صوتی انتخاب و بهینه‌سازی محیط میزبان فرایند هم‌جوشی صوتی برای انجام هم‌جوشی هسته‌ای [دوره 32، شماره 1، سال 1390، صفحه 38-48]

 • هم‌جوشی هسته‌ای طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 46-50]

ی

 • یون‌های +22UO سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، شماره 3، سال 1390، صفحه 36-45]

login