آقای دکتر محسن نجفی به عنوان مدیر مسئول و رئیس شورای انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای منصوب شدند

login