دو عنوان به فرم تعهدنامه مجله علوم و فنون هسته‌ای اضافه گردید:

  • حذف اسامی نویسندگان هنگام ارسال مقاله به داوری.
  • عدم امکان بازپس‌گیری مقاله‌ای که به عنوان مقاله فنی در مجله علوم و فنون هسته‌ای پذیرش گرفته است.
login