فرآیند داوری مقالات

مقالات ارسال شده به مجله علوم و فنون هسته‌ای، توسط هیأت تحریریه (گروه دبیران) بررسی شده و پس از مطابقت با موضوع و اهداف نشریه، داوران تخصصی در آن حوزه مشخص می‌شود. هر مقاله دست‌کم توسط دو داور تخصصی بررسی شده و بررسی داوری، تأیید نهایی یا رد مقاله از وظایف گروه دبیران است.

login