دوره و شماره: دوره 23، جلد 29 - شماره پیاپی 3، پاییز 1382، صفحه 1-55 
2. تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد

صفحه 7-16

عبدالرضا سلیمانیان؛ ارژنگ شاهور؛ مصطفی غفوری؛ آنیتا عالیپور


4. روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا

صفحه 25-29

سیدمرتضی فامیل فرنیا؛ سیدحسین توحیدی؛ علیرضا سدرپوشان؛ هوشنگ شکیبا