دوره و شماره: دوره 9، جلد 9، زمستان 1368، صفحه 1-53 
4. گزارش پرتوگیری حاد یک فرد در یک سانحه پرتونگاری صنعتی با چشمه ایریدیم - 192

صفحه 43-52

نسرین صابری؛ خسرو مجیر شاهی؛ موسی پور عبیدی؛ زرین براتچی