دوره و شماره: دوره 8، جلد 8، زمستان 1367، صفحه 1-57 
2. ساختمان نوکلئون ها واثر EMC

صفحه 11-16

مجید مدرس؛ کراسوس غفوری تبریزی


5. تجزیه سرم خون بروش پرتوزا کردن با نوترون

صفحه 45-55

حمید رفیعی؛ عباس اولیاه؛ ایرج نواب پور