دوره و شماره: دوره 4، جلد4، تابستان 1363، صفحه 1-99 
1. بررسی اثر برخورد پلاسما با فلزات در تتاپینچ خطی

صفحه 1-21

رضا آلانی؛ علی اصغر ترابی فرد؛ بتول صفایی؛ هرمز عضدی؛ مسعود نراقی


2. برآورد دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 22-35

مصطفی سهرابپور؛ نزهت پیدای ساحلی؛ پروین زرساو؛ داود رضا اسماعیلی


3. مقایسه مشخصات یک لیزر گاز کربنیک با نتایج بدست آمده از مدل تئوری پنج درجه حرارتی

صفحه 36-64

سیاوش مشفق همدانی؛ علی اصغر یراقچی؛ فاطمه مداح؛ فریدون سلطانمرادی؛ محمدحسین بینش مروستی