دوره و شماره: دوره 3، جلد3، پاییز 1362، صفحه 1-80 
2. آزمایشهای در زمینه برش وسوراخکاری با لیزر ومقایسه آن با تئوری

صفحه 25-50

سیاوش مشفق همدانی؛ فریدون سلطان مرادی؛ محمدحسین مروستی؛ محمدتقی طینتی


4. بررسی تجربی لیزر ازت مولکولی که به طریق عرضی فعالیت میکند

صفحه 62-79

اکبر حریری؛ مصطفی ترکاشوند؛ فردین اردوانی؛ علی اصغر یراقچی