دوره و شماره: دوره 39، جلد 86 - شماره پیاپی 4، زمستان 1397، صفحه 1-117 
1. تصویرگیری با استفاده از پرتو ایکس تک انرژی پروتون- القایی

صفحه 1-10

10.24200/nst.2019.233

نعیمه فرجی پور قهرود؛ امیدرضا کاکوئی؛ بهزاد یداله زاده


6. استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع

صفحه 51-63

10.24200/nst.2019.237

رضا داورخواه؛ بهرام سلیمی؛ مریم توسلی؛ فاضل ضحاکی‌فر؛ المیرا فرهمنداصل؛ محمد صمدفام؛ پریسا ظاهری


9. بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی

صفحه 85-92

10.24200/nst.2019.239

کاظم فاطمی؛ محمد تقی‌نژاد کرد؛ مسعود حبیبی‌زارع؛ امیرحسین فرهادی


11. ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست

صفحه 100-108

10.24200/nst.2019.236

داریوش عبادی الماس؛ سعید نواب‌پور؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ علی مومنی؛ قادر میرزاقادری