دوره و شماره: دوره 31، جلد 54 - شماره پیاپی 4، زمستان 1389، صفحه 1-52 
1. طراحی خوشه‌ساز شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون از نوع موج‌رونده

صفحه 1-9

فرشاد قاسمی؛ فریدون عباسی‌دوانی؛ محمد لامعی‌رشتی؛ حامد شاکر


3. جداسازی Sm153 از ناخالصی رادیوایزوتوپ‌های Eu تولید شده در هدف ساماریوم (Sm) طبیعی پرتودهی شده

صفحه 19-24

سیده زهرا اسلامی‌راد؛ مجتبی شمسایی؛ رضا قلی‌پورپیوندی؛ محمد قنادی مراغه؛ علی بهرامی‌سامانی؛ سیمین دخت‌شیروانی


4. جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F

صفحه 25-36

کاظم فاطمی؛ رسول سیاری؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ محمدرضا قاسمی؛ رضا شفیعی؛ امید قیصری


6. نتایج آزمون‌های نوعی دزیمتری بر روی نمونه دزیمتر ترمولومینسانس LiF:Mg,Ti ساخته شده در ایران

صفحه 44-48

منصور جعفری‌زاده؛ سیدمهدی حسینی‌پویا؛ بهنام فیروزی؛ علیرضا کمالی‌شرودانی؛ خیراله محمدی