نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

10.24200/nst.2021.762.1515

چکیده

در این پژوهش استخراج دیسپروسیم با استفاده از سیستم غشای مایع تثبیت‌شده (SLM) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها با استفاده از استخراجگر بیس‌(2و4و4-تری متیل پنتیل) فسفینیک اسید (Cyanex272) به عنوان حامل انجام شد. اثر پارامترهای مختلف نظیر دور همزن، pH فاز خوراک، غلظت استخراج‌گر، غلظت اولیه فلز و اندازه حفرات غشا بر انتقال دیسپروسیم مورد مطالعه قرار گرفت. بیشترین میزان تراوایی غشا با Cyanex272 در غلظتM 6/0، و pH اولیه فاز خوراک برابر با 5 و همچنین غلظت فاز عریان‌ساز M 1 به دست آمد. در شرایط مطلوب، میزان تراوایی غشا m s-1 5-10× 15/2 به دست آمد. بررسی میزان پایداری SLM در تمام شرایط آزمایشگاهی نشان داد که سیستم مورداستفاده در طول مدت 6 دوره (سه روز) پایدار بوده و تراوایی کاهش چشم‌گیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of effective parameters on the transport of dysprosium through a supported liquid membrane containing Cyanex 272 as a carrier

نویسندگان [English]

  • Parisa Zaheri 1
  • Fazel Zahakifar 2
  • Mohammad Ghannadi Maragheh 1

1 Faculty member

2 Material and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute

چکیده [English]

In this study, the extraction of dysprosium was investigated using a supported liquid membrane (SLM) system. The experiments were performed using bis (2, 4, and 4-trimethylpentyl) phosphinic acid (Cyanex272) extractant as the carrier. The effect of various parameters such as stirrer speed, feed phase pH, extractant concentration, initial metal concentration and membrane pore size on dysprosium transfer was studied. The highest membrane permeability was obtained with Cyanex272 at concentration of0.6 M and initial pH of the feed phase equal to 5 and stripping phase concentration of 1 M. Under optimal conditions, the membrane permeability of 2.15×10-5 m s-1 was obtained. Examination of SLM stability showed that the membrane used was stable for 6 periods (3 days) and permeability did not change significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysprosium
  • Supported liquid membrane
  • Permeability
  • Rare earth elements
  • Cyanex 272