سردبیر


دکترمحمد قنادی مراغه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، رادیوشیمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی شایگان منش دانشگاه علم و صنعت

دانشیار، فیزیک لیزر،دانشگاه علم و صنعت

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمود لطفی دانشگاه تهران

دانشیار، علوم باغبانی،دانشگاه تهران

مدیر مسئول


دکترمیثم تراب مستعدی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، مهندسی شیمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

اعضای هیات تحریریه


دکترسیدمهدی‌حسینی پویا پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دانشیار، کاربرد پرتوها و حفاظت دربرابر اشعه،پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکترسیدمحمودرضا آقامیری دانشگاه شهید بهشتی

استاد، فیزیک کاربرد پرتوها، دانشگاه شهید بهشتی تهران

اعضای هیات تحریریه


دکترامیر موافقی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

دانشیار، راکتور و کاربرد پرتوها،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدعلی جعفری زاده دانشگاه تبریز

استاد، فیزیک نظری هسته ای، دانشگاه تبریز

اعضای هیات تحریریه


دکترناصر وثوقی دانشگاه صنعتی شریف

استاد، فیزیک و مهندسی هسته ای نوترونیک راکتور، دانشگاه صنعتی شریف

مدیر علمی و اجرایی


دکتر محدثه گلشنیان فیزیک هسته ای و کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکترفرشاد صحبت زاده دانشگاه مازندران

استاد، فیزیک پلاسما و برهمکنش لیزر- پلاسما، دانشگاه مازندران

اعضای هیات تحریریه


دکترفرهاد مسعودی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

استاد،کاربرد پرتوها و فیزیک محاسباتی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اعضای هیات تحریریه


دکترکمال حداد دانشگاه شیراز

استاد، ترموهیدرولیک راکتور،دانشگاه شیراز

اعضای هیات تحریریه


دکترصمد سبحانیان دانشگاه تبریز

استاد، فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای،دانشگاه تبریز

اعضای هیات تحریریه


دکترغلامرضا رئیس‌علی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، کاربرد پرتو ها و دزیمتری و آشکارسازی،پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکتررسول ملک فر دانشگاه تربیت مدرس

استاد، فیزیک لیزر،دانشگاه تربیت مدرس

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد یزدی دانشگاه شهید بهشتی

استاد، زمین‌شناسی اقتصادی،دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات تحریریه


دکترامیدرضا کاکویی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، فیزک هسته‌ای و شتابگرها،پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکترحسین کاظمی‌نژاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد، ترموهیدرولیک راکتور،پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Narayan S. Hosmane Distinguished Research Professor and Board of Trustees Professor,
Department of Chemistry & Biochemistry
Northern Illinois University, DeKalb, Illinois 60115 – 2862, USA.

استاد، شیمی و بیوشیمی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Dr. V. Gulik Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, Kyiv, Ukraine

استاد، انرژی هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکترحسین فقیهیان دانشگاه اصفهان

استاد، شیمی تجزیه،دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکترمرتضی حبیبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشیار،گداخت هسته ای،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اعضای هیات تحریریه


دکترعلی بهرامی سامانی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دانشیار،چرخه سوخت هسته ای،پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی رادین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشیار، فیزیک هسته ای،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی