اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد قنادی مراغه

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

mghanadiaeoi.org.ir

مدیر مسئول

میثم تراب مستعدی

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

mmostaediaeoi.org.ir

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمودرضا آقامیری

استاد دانشگاه شهید بهشتی

smr-aghamirisbu.ac.ir

محمدعلی جعفری زاده

استاد دانشگاه تبریز

jafarizadehtabrizu.ac.ir
33393319

ناصر وثوقی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

nvosoughisharif.edu

فرشاد صحبت زاده

استاد دانشگاه مازندران

f.sohbatzadehumz.ac.ir

فرهاد مسعودی

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

masoudikntu.ac.ir

کمال حداد

استاد دانشگاه شیراز

hadadkshirazu.ac.ir

علی حبیب الله زاده

استاد دانشگاه سمنان

ahabibolahzadehsemnan.ac.ir

صمد سبحانیان

استاد دانشگاه تبریز

sobhaniantabrizu.ac.ir

غلامرضا رئیس‌علی

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

raisaliyahoo.com

رسول ملک فر

استاد دانشگاه تربیت مدرس

malekfarmodares.ac.ir

محمد یزدی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-yazdisbu.ac.ir

امیدرضا کاکویی

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

okakueeaeoi.org.ir

حسین کاظمی‌نژاد

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

hkazeminejadaeoi.org.ir

حسین فقیهیان

استاد دانشگاه اصفهان

h.faghihsci.ui.ac.ir

مرتضی حبیبی

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mortezahabibigmail.com

علی بهرامی سامانی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

asamaniaeoi.org.ir

مهدی رادین

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

radinkntu.ac.ir

مهدی شایگان منش

دانشیار دانشگاه علم و صنعت

shayganiust.ac.ir

محمود لطفی

دانشیار دانشگاه تهران

mlotfiut.ac.ir

سید مهدی حسینی پویا

دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

mhosseiniaeoi.org.ir

امیر موافقی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

amovafeghiaeoi.org.ir

مدیر علمی و اجرایی

سیدابوالفضل قاسمی

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

abghasemiaeoi.org.ir