سردبیر


دکترمحمد قنادی مراغه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد

 • mghanadiaeoi.org.ir

مدیر مسئول


دکترمیثم تراب مستعدی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد

 • mmostaediaeoi.org.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترسیدمحمودرضا آقامیری دانشگاه شهید بهشتی

استاد

 • smr-aghamirisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدعلی جعفری زاده دانشگاه تبریز

استاد

 • jafarizadehtabrizu.ac.ir
 • 33393319

اعضای هیات تحریریه


دکترناصر وثوقی دانشگاه صنعتی شریف

استاد

 • nvosoughisharif.edu

اعضای هیات تحریریه


دکترفرشاد صحبت زاده دانشگاه مازندران

استاد

 • f.sohbatzadehumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترفرهاد مسعودی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

استاد

 • masoudikntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترکمال حداد دانشگاه شیراز

استاد

 • hadadkshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترصمد سبحانیان دانشگاه تبریز

استاد

 • sobhaniantabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترغلامرضا رئیس‌علی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد

 • raisaliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتررسول ملک فر دانشگاه تربیت مدرس

استاد

 • malekfarmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد یزدی دانشگاه شهید بهشتی

استاد

 • m-yazdisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترامیدرضا کاکویی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد

 • okakueeaeoi.org.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترحسین کاظمی‌نژاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استاد

 • hkazeminejadaeoi.org.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Narayan S. Hosmane Distinguished Research Professor and Board of Trustees Professor,
Department of Chemistry & Biochemistry
Northern Illinois University, DeKalb, Illinois 60115 – 2862, USA.

 • hosmaneniu.edu

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Dr. F. M. Wagner Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II), Technische Universität München,
85748 Garching, Germany

 • franz-michael.wagnerfrm2.tum.de

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Dr. V. Gulik Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, Kyiv, Ukraine

 • volodymyr_gulikukr.net

اعضای هیات تحریریه


دکترحسین فقیهیان دانشگاه اصفهان

استاد

 • h.faghihsci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمرتضی حبیبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشیار

 • mortezahabibigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکترعلی بهرامی سامانی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دانشیار

 • asamaniaeoi.org.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی رادین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشیار

 • radinkntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی شایگان منش دانشگاه علم و صنعت

دانشیار

 • shayganiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمود لطفی دانشگاه تهران

دانشیار

 • mlotfiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترسید مهدی حسینی پویا پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دانشیار

 • mhosseiniaeoi.org.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترامیر موافقی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

دانشیار

 • amovafeghiaeoi.org.ir

مدیر علمی و اجرایی


دکترسیدابوالفضل قاسمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

استادیار

 • abghasemiaeoi.org.ir