آدرس:

تهـران‌، انتهـای‌ خیـابـان‌ کـارگـر شمـالـی‌، سازمـان‌ انـرژی‌ اتمی‌ ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، ساختمان کتابخانه مرکزی، اداره انتشارات پژوهشگاه علوم‌ و فنون‌ هسته‌ای‌، دفتر مجله علوم و فنون هسته‌ای

 

صندوق‌ پستی‌: 836-14395

تلفن‌:

امور اجرایی: 82067669، 82067709

امور چاپ: 82067680

امور فنی و پشتیبانی سایت: 82067682

دورنگار: 88221354

وب گاه مجله: https://jonsat.nstri.ir

پست‌الکترونیکی‌ مجله: jonsat@nstri.ir


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image
login