آدرس:

تهـران‌، انتهـای‌ خیـابـان‌ کـارگـر شمـالـی‌، سازمـان‌ انـرژی‌ اتمی‌ ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، ساختمان کتابخانه مرکزی، اداره انتشارات پژوهشگاه علوم‌ و فنون‌ هسته‌ای‌، دفتر مجله علوم و فنون هسته‌ای

 

صندوق‌ پستی‌: 836-14395
تلفن‌: 82067669،  82067709
دورنگار: 88221354
وب گاه مجله: www.jonsat.nstri.ir
پست‌الکترونیکی‌ مجله: jonsat@nstri.ir


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image
login