نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه

چکیده

چکیده
واپاشی پروتون‌زا از طریق گسیل یک پروتون از درون هسته رخ می‌دهد و در نتیجه عدد اتمی هسته مادر یک واحد کاهش می‌یابد. این واپاشی عمدتا در هسته‌های غنی از پروتون رخ می‌دهد. سازوکار گسیل پروتون بر اساس پدیده کوانتومی تونل‌زنی داده می‌شود و در هسته‌ها با تقریب ونتزل، کرامرز و بریلوئین (WKB) بیان می‌شود. پتانسیلی که در اینجا در نظر گرفته شد، شامل جملات پتانسیل کولنی برای هسته تغییر شکل یافته، پتانسیل گریز از مرکز و پتانسیل هسته‌ای است. پتانسیل هسته‌ای با پتانسیل مجاورتی تقریب زده شد و با استفاده از این پتانسیل و همچنین تقریب WKB احتمال نفوذ از سد پتانسیل محاسبه گردید، و بر آن اساس نیمه عمر واپاشی پروتون‌زا به دست آمد. اثر دما بر کشش سطحی هسته مورد مطالعه قرار گرفت و با درنظر گرفتن کشش سطحی مایعات رابطه متناسب برای وابستگی دمایی کشش سطحی هسته‌ها در نظر گرفته شد و با اعمال تغییرات دمایی کشش سطحی هسته در پتانسیل مجاورتی، لگاریتم نیمه عمر واپاشی پروتون‌زای وابسته به دما به دست آمد که حاکی از انطباق بهتر با داده‌های تجربی است. به منظور مقایسه بهتر، جذر میانگین مربع انحرافات در دو حالت وابسته به دما و مستقل از دما نیز محاسبه گردید که حاکی از توافق خوب داده‌های آزمایشگاهی و محاسباتی در هر دو حالت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of nucleus temperature on proton decay half-lives of deformed nuclei using proximity potential

نویسنده [English]

  • Enayatolah Yazdankish

Faculty member

چکیده [English]

Abstract
Proton decay occurs through the emission of a proton from the nucleus, resulting in a decrease in the atomic number of the parent nucleus of a unit. This decay occurs mainly in proton-rich nuclei. The proton emission mechanism is based on the quantum tunneling phenomenon and is expressed in the nuclei by Wentzel-Kramers-Brillouin or WKB approximations. The potential considered here includes the Coulomb potential for deformed nuclei, the centrifugal potential and the nuclear potential. The nuclear potential was approximated by the proximity potential, and the probability of penetration from the potential barrier was obtained using it and as well as the WKB approximation, based on the half-lives of the proton decay was obtained. The effect of temperature on the surface tension of the hot nucleus was studied and a proportional relationship was considered by comparing it with the surface tension of liquids. And by applying changes in the proximity potential, the logarithm of the proton-decay and temperature-dependent decay logarithms was calculated, which indicates better agreement with the experimental data. Then, in order to obtain the better comparison, the root of the mean square deviation was calculated, which indicates a good agreement between the laboratory and computational data in both cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proton decay
  • Proximity potential
  • Surface tension of a nucleus