اصول اخلاقی نشریه به‌این شرح است:


1. اطلاعات شخصی نویسندگان مقاله‌ها برای همه‌ی افرادی که به آن دسترسی دارند محرمانه است و به‌طور‌ کامل از آن محافظت  می‌شود.

2. این نشریه از قوانین cope تبعیت می‌کند.

3. تصمیم‌گیری دربار‌ه‌ی مقاله‌ها در هر مرحله بدون در نظر گرفتن موقعیت نویسندگان انجام می‌شود.

4. سردبیر، مسئول حفظ کیفیّت نشریه از لحاظ ادبی و علمی است و اولین وظیفه او و اعضای هیئت تحریریه، اطمینان از صحّت، دقت و رعایت انصاف در داوری آثار است.

5. داوری مقاله‌ها باید بر اساس مستندات علمی و با استدلال کافی همراه باشد، دلایل پذیرش یا عدم‌پذیرش مقاله‌ها به وضوح بیان شود و این مدارک به نویسندگان ارایه شود. توجه به منابعِ استفاده‌ شده در مقاله از دیگر وظایف اخلاقی داوران است. کلیّه‌ی تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده می‌شود باید با ارجاع‌دهی کامل در درون متن و کتابنامه همراه باشد.

 

login