راهنمای نویسندگان

قالب مقاله

 مقاله‌ها باید:

 1)      به زبان فارسی نوشته شده باشند؛

 2)      اصیل بوده و حاوی یافته‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف علوم و فنون هسته‌ای و رشته‌‌‌های مرتبط با آن باشند؛

 3)      قبلاً چاپ نشده باشند؛

 4)      در نشریه‌های دیگر، تحت بررسی برای چاپ شدن نباشند.‌

   توجه1: مقالاتی که در قالب مجله تهیه نشده باشند مورد داوری قرار نمی‌گیرند و قبل از فرایند بررسی حذف می‌شوند.

توجه2: قالب مراجع مقالات طبق قالب مجله تهیه شوند. همچنین، سعی شود مقالات از نظر تعداد صفحه در کمترین حالت ممکن تهیه شود.

لینک دریافت قالب مقاله (Word)

لینک دریافت قالب مقاله(PDF)

لینک دریافت قالب مراجع (Word)

لینک دریافت قالب مراجع (PDF)

 

login