نشریه علوم و فنون هسته‌ای با هدف گسترش دامنه‌ی پژوهشی، آشنایی علاقه‌مندان با علوم هسته‌ای و ارایه‌ی پژوهش‌های پژوهش‌گران در این زمینه منتشر می‌شود. بنابراین مقاله‌هایی بررسی می‌شوند که در رابطه با علوم و فنون هسته‌ای و رشته‌های مرتبط با آن باشند از جمله:

 فیزیک هسته‌ای، مواد و سوخت هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب‌دهنده‌ها، آشکارسازی، دزیمتری، پرتوپزشکی، رآکتور هسته‌ای، کاربردپرتوها، برهم‌کنش لیزر ـ پلاسما، گداخت  به‌طور کلی موضوعات در زمینه‌ی علوم و فنون هسته‌ای. از محققان و اندیشمندان این آب و خاک دعوت می‌شود در جهت اغنای دانش هسته‌ای کشور، یافته‌های پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط به مجله ارسال فرمایند.

 

login