نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پرتو پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی 1983963113 ، تهران- ایران

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی3486-11365 ، تهران ـ ایران

چکیده

یکی از پیامدهای اصلی برخی از سرطان‌ها مثل سرطان سینه، ریه و پروستات، متاستازهای استخوانی است که با درد شدید در ناحیه استخوانی همراه می‌باشد. رادیوایزوتوپ گالیوم-۶۸ با نیمه عمر 68 دقیقه به‌دلیل روش خاص واپاشی، نشر پوزیترون و در دسترس بودن آسان و امکان تهیه به طور مستقل از سیکلوترون و همچنین مولد 68Ga/ 68Geبا هزینه‌ای منطقی، یکی از گزینه‌های بسیار مناسب در مقطع نگاری گسیل پوزیترون (PET) در مصارف پزشکی هسته‌ای می‌باشد. در این تحقیق یکی از مشتقات زولدرونیک اسید به عنوان یک ماده استخوان‌خواه سنتز و سپس به شلاتور DOTA متصل گردید. تر‌‌کیب DOTA-ZOL در نهایت جهت نشاندارسازی با 68Ga مورد استفاده قرار گرفت. تمامی محصولات سنتز شده با طیف‌سنجی FT-IR, NMR و MASS مورد شناسایی قرار گرفت. خلوص رادیونوکلوئیدی گالیوم-68 توسط آشکارساز HPGe کالیبره شده و با تحلیلگر چندکاناله در حدود 9/99% تعیین گردید. خلوص رادیوشیمیایی محلول شستشوی مولد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در دو حلال متفاوت مورد بررسی و حدود 100% تعیین شد. رادیونشاندارسازی کمپلکس تهیه شده با 68Ga از طریق شلاتور DOTA انجام و خلوص رادیوشیمیایی کمپلکس نهایی در شرایط بهینه (4pH=، دما Cº 98، زمان 30 دقیقه) با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک بررسی و حدود 97% تعیین گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که 68Ga-DOTA-ZOL یک رادیوداروی تشخیصی مناسب جهت تصویربرداری متاستازهای استخوانی به روش PET می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Synthesis and evaluation of zoledronate acid derivative labeled by 68Ga for PET diagnosis of bone diseases

نویسندگان [English]

  • yashar noshadi 1
  • elham sattarzadeh khameneh 2
  • SEYED MAHMOUD REZA AGHAMIRI 1
  • saeed kakaei 2
  • Hassan yousefnia 2

1 Radiation Application Department, Shahid Beheshti University, P.O. Box: 1983963113, Tehran, Iran

2 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P. O. Box 11365-3486, Tehran, Iran

چکیده [English]

Bone metastases are one of the main consequences of some cancers, such as breast, lung, and prostate cancers, which are accompanied by severe pain in the bone area. Gallium-68 radioisotope with a half-life of 68 minutes is one of the most suitable options in Positron emission tomography (PET) is used in nuclear medicine. In this study, one of the zoledronic acid derivatives was synthesized as a bone-seeking agent and then attached to the DOTA chelator. The DOTA-ZOL compound was finally used for 68Ga labeling. All synthesized products were identified by FT-IR, NMR, and MASS spectroscopies. The radionuclide purity of gallium-68 was calibrated by HPGe detector and determined with a multi-channel analyzer (99.9%). The radiochemical purity of the generator wash solution was investigated by thin-layer chromatography using two different solutions (100%). Labeling of the prepared complex with 68Ga was performed by DOTA chelator and the radiochemical purity of the final complex at the optimized conditions (pH=4, temperature 98ºC, reaction time: 30 min) was examined by thin-layer chromatography technique and determined about 97%. The results of this study showed that 68Ga-DOTA-ZOL is a suitable diagnostic radiopharmaceutical for imaging bone metastases by PET method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 68Ga
  • Labeled composition
  • PET
  • Zoledronic acid derivatives
  • Bone metastases