نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پرتوفرآوری و دزیمتری، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 دانشگاه محقق اربیلی - سازمان انرژی اتمی

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، اردبیل، ایران

4 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

در این کار پژوهشی، نمونه‌های هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصی‌های سریم، گادولونیم و ترکیبی از این دو ناخالصی به روش هیدروترمال سنتز شدند. به منظور بررسی فازهای بلوری تشکیل یافته در هرکدام از نمونه‌های سنتز شده، از کدMAUD که یک نرم‌افزار برای تجزیه و تحلیل ساختار ماده با استفاده از پراش بر اساس روش ریتولد است، استفاده شد. پاسخ دزیمتری ترمولومینسانس نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که پاسخ ترمولومینسانس نمونه‌ آلاییده با ناخالصی ترکیبی، سطح میانی پاسخ ترمولومینسانس نمونه‌های آلاییده با یک ناخالصی است. مشخص شد که افزودن ناخالصی سریم می‌تواند پاسخ ترمولومینسانس نمونه‌ آلاییده با گادولونیم را بهبود بخشد. همچنین نتایج حاصل از انجام آنالیز ریتولد نشان داد که فازهای تشکیل دهنده هیدروکسی اپتایت می‌تواند بر پاسخ دزیمتری ترمولومینسانس آن مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Synthesis of hydroxyapatite doped with single and compound dopants and study upon the effect of crystal phase on its thermoluminescence response irradiated by gamma rays

نویسندگان [English]

  • Hamideh Daneshvar 1
  • Parisa Taghipour Niar 2
  • ّFarhad Zolfagharpour 3
  • Farhood Ziaie 4

1 Radiation Application Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute

2 Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

3 Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

4 Radiation Application Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research work, hydroxyapatite samples doped with cerium, gadolinium, and a combination of these two dopants were synthesized through the hydrothermal method. In order to investigate the formed crystal phases in synthesized samples, MAUD code, which is a material diffraction analysis software based on the Rietveld method, was used. The thermoluminescence dosimetry response of the samples was investigated and the results showed that the thermoluminescence response of the sample doped with the compound dopants is the median level of the thermoluminescence response of the samples doped with one dopant. It was found that the addition of cerium dopant could improve the thermoluminescence response of the sample doped with gadolinium. Also, the results of Rietveld refinements showed that the formed phases of hydroxyapatite can affect the thermoluminescence dosimetry response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dosimetry
  • Thermoluminescence
  • Hydrothermal
  • Rietveld Method
  • Crystal Phase. Hydroxyapatite