نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 پژوهشگر پسادکتری

3 کارمند

4 پژوهشگر پسا دکتری

5 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

به منظور تولید رادیوایزوتوپ تکنسیم-۹۹ حاصل از واپاشی رادیواکتیو مولیبدن-۹۹ و خالص سازی محصول حاصل از فرایند انحلال اسیدی هدف مینیاتوری، لازم است آلودگی ید گازی در حد قابل قبولی کاهش یابد. به این منظور از جاذب‌های جامد استفاده می‌شود. یکی از بهترین جاذب‌های مورد استفاده از موردنیت حاوی نقره تشکیل شده است. در این پژوهش روش سنتز و مشخصات جاذب سنتز شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای تهیه این جاذب بلورهای موردنیت حفره‌دار با اندازه حدود ۱۰ میکرومتر و نسبت آلومینیوم به سیلیکون برابر 2/5 سنتز شد و پس از آن با استفاده از عوامل خمیر کننده، پایدار کننده و متخلخل کننده به شکل گرانول درآمد. گرانول‌های تهیه شده موردنیت با نقره جایگزین شد که درصد وزنی نقره در آن برابر ۱/۸ ارزیابی شد. نتایج حاصل از ارزیابی جذب ید گازی توسط جاذب تهیه شده نشان‌دهنده درصد جذبی برابر با ۲/۹۹ درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Synthesis of iodine-sorbent with applicability in decontamination of the gaseous phase of dissolution stage

نویسندگان [English]

 • simindokht shirvani 1
 • Behrad Shaghaghi 2
 • Imaan Dehghan 3
 • Seyed Milad Miremad 4
 • ali bahramisamani 5
 • Akbar Mohamadi 3
 • Shayan Motmaen 3

1 دکتر

2 Post-doc Fellow

3 employee

4 Post-Doc Fellow

5 دکتر

چکیده [English]

To produce Technetium-99 isotope from Molybdenum-99 radioactive decay and purifying the product of small-scale acidic target dissolution, the gaseous Iodine impurity has to be reduced to AN acceptable level. Solid adsorbents are used for this reason. One of the best adsorbents is based on Silver-Exchanged Mordenite. In this research, the synthesis procedure and characteristics of synthesized adsorbent have been discussed. To prepare solid adsorbent, spheric mordenite hallow crystals of about 10 micrometers and the Si/Al ratio of 5.2 were synthesized and granulated using a binding agent, stabilizer, and foaming agent. Prepared granules were silver exchanged. The silver content of the end product was evaluated 8.1 weight percent. Results from gaseous Iodine adsorption indicated that 99.2 percent of passing Iodine was adsorbed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adsorption
 • gaseous Iodine
 • Silver-exchanged mordenite
 • Dissolution
 • Mo-99