نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

4 پژوهشگاه

چکیده

چکیده: تأثیر پرتوگیری مزمن بر ساکنین مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر، با استفاده از روش سیتوژنتیک سنجش هستک های متوقف شده در مرحله سیتوکینز و مقایسۀ نتایج میان دو گروه مورد مطالعه و کنترل، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اختلاف معنی داری (001/0< P) در میانگین فرکانس هستک های شمارش شده در لنفوسیتهای خون محیطی گروه مورد مطالعه (ساکن در منطقة با پرتوزایی طبیعی بالای شهر رامسر) و گروه کنترل (ساکن در شهر تنکابن) وجود دارد. همچنین، بعد از پرتودهی نمونه ها، گروه کنترل، افزایش بیشتری را در فرکانس هستک ها نسبت به گروه مورد مطالعه نشان داد و این امر، شاهدی بر وجود پدیده پاسخ تطبیقی پرتوی، در ساکنین مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر می باشد. همبستگی میان فرکانس هستک ها و سن، در گروه کنترل بیشتر از گروه مورد مطالعه مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Chronic Exposure Effect Study of Ramsar High Background Natural Radiation Areas (HBNRAs) residents using Micronucleus Assay.

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Abbasisiar 1
  • Parviz Abdolmaleki 2
  • Seyed Abolghasem Haeri 3
  • Seyed Mahdi Hosseini Pooya 4

1 Scientific Faculty Member

2 Tarbiat Modares University

3 Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI)

4 NSTRI

چکیده [English]

Abstract: The effect of chronic exposure on Ramsar HBNRAs inhabitants health was studied using Cytokinesis Blocked Micronucleus (CBMN) Assay. The results showed a significant difference (P <0.001) in the mean frequency of micronucleus of the study group, or resident in Ramsar HBNRAs, and control group which were selected of Tonekabon, a city near Ramsar. Significant differences (P <0.001) were observed between the mean micronucleus frequency after irradiation of blood samples, which means that after irradiation of blood samples, the control group showed a higher increase in micronuclei frequency than the study group that can be as a result of existence of an radio adaptive response in Ramsar HBNRAs. Correlation was observed between the frequency of micronucleus and age in control groups but it was not obtained for study group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Natural Radiation
  • Biological Dosimetry
  • Micro Nucleus (MN) assay
  • Chronic Exposure
  • Radioadaptive Response