نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی،تهرن، ایران

2 دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

3 کارشناس/پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

4 شرکت مدیریت پسمانهای پرتوزای ایران، تهران، ایران

5 هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای

6 هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای

چکیده

این تحقیق به بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک منطقه جنوب تهران می‌پردازد. در این تحقیق از روش ستونی برای تعیین ضریب توزیع استرانسیم استفاده شده است. همچنین اثر سه فاکتورpH، غلظت استرانسیم و ارتفاع خاک در ستون با استفاده از طراحی آزمایش به روش RSM مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور برای هر پارامتر 5 سطح مختلف در نظر گرفته شد و آزمایش‌ها توسط نرم‌افزار MiniTab طراحی و انجام گردیدند. طبق نتایج به دست آمده در مدل پیش بینی شده،pH ، ارتفاع ستون، برهم‌کنش بین pH و ارتفاع ستون، برهم‌کنش بین pH و غلظت استرانسیم و برهم‌کنش بین غلظت استرانسیم و ارتفاع ستون حائز اهمیت هستند. توان دوم ضرایب و همچنین غلظت استرانسیم تاثیر زیادی بر میزان ضریب توزیع نداشته است. بیشترین اثر ناشی از ارتفاع ستون می‌باشد که با افزایش ارتفاع ستون ضریب توزیع بیشتر می‌شود. میزان تطابق معادله پیش بینی کننده با مقادیر واقعی 39/96% است که مقدار قابل قبولی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Distribution Coefficient of Strontium in a Sample of Tehran Soil

نویسندگان [English]

  • Shiva Bagheri 1
  • Seyed Amir Hossein Feghhi 2
  • Hossein Ghasemi Mobtaker 3
  • Amir Masood Taherian 4
  • hasan aghayan 5
  • Taher Yousefi 6

1 Nuclear Engineering School, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Nuclear Engineering School, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Researcher Expert/Nuclear Science and Technology Research Institute

4 . Radioactive Waste Management Company

5 Fuel School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O.Box. 11365-8486, Tehran, Iran

6 Fuel School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O.Box. 11365-8486, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study investigates the distribution coefficient of strontium in a soil sample in the south of Tehran. In this research, the columnar method has been used to determine the distribution coefficient of strontium. Also, the effect of three factors, pH, strontium concentration and soil height in the column, has been studied using the experimental design by RSM method. For this purpose, 5 different levels were considered for each parameter and the experiments were designed and performed by MiniTab software. According to the results obtained in the predicted model, pH, column height, interaction between pH and column height, interaction between pH and strontium concentration and interaction between strontium concentration and column height are important. The squar of the coefficients as well as the concentration of strontium did not have much effect on the distribution coefficient. The greatest effect is due to the height of the column, which increases with increasing the height of the column. The rate of conformity of the predictive equation with the actual values is 96.39%, which is an acceptable value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution Coefficient
  • Strontium
  • Surface Response Method
  • Adsorption