نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، کدپستی: 1983969411، تهران - ایران

2 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران

3 شرکت مدیریت پسمان‌های پرتوزای ایران، کدپستی: 1439955931، تهران ـ ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌­ای از خاک منطقه جنوب تهران می­‌پردازد. در این تحقیق از روش ستونی برای تعیین ضریب توزیع استرانسیم استفاده شده است. هم‌­چنین اثر سه فاکتور pH، غلظت استرانسیم و ارتفاع خاک در ستون با استفاده از طراحی آزمایش به روش RSM مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور برای هر پارامتر 5 سطح مختلف در نظر گرفته شد و آزمایش­‌ها توسط نرم‌­افزار MiniTab طراحی و انجام گردیدند. طبق نتایج به دست آمده در مدل پیش‌­بینی شده،pH، ارتفاع ستون، برهم‌­کنش بین pH و ارتفاع ستون، برهم‌­کنش بین pH و غلظت استرانسیم و برهم‌­کنش بین غلظت استرانسیم و ارتفاع ستون حایز اهمیت هستند. توان دوم ضرایب و هم‌­چنین غلظت استرانسیم تأثیر زیادی بر میزان ضریب توزیع نداشته است. بیش‌­ترین اثر ناشی از ارتفاع ستون می­‌باشد که با افزایش ارتفاع ستون ضریب توزیع بیش‌­تر می­‌شود. میزان تطابق معادله پیش‌­بینی کننده با مقادیر واقعی 39/96­% است که مقدار قابل قبولی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the distribution coefficient of strontium in a sample of Tehran soil

نویسندگان [English]

  • Sh. Bagheri 1
  • S.A.H. Feghhi 1
  • H. Ghasemi Mobtaker 2
  • A.M. Taherian 3
  • H. Aghayan 2
  • T. Yousefi 2

1 Nuclear Engineering School, Shahid Beheshti University, Postal code: 1983969411, Tehran-Iran

2 Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box:11365-8486, Tehran-Iran

3 Radioactive Waste Management Company, Postal code: 1439955931, Tehran-Iran

چکیده [English]

This study investigates the distribution coefficient of strontium in a soil sample in the south of Tehran. In this research, the columnar method  was used to determine the distribution coefficient of strontium. Also, the effect of three factors, pH, strontium concentration, and soil height in the column was studied using the RSM method's experimental design. For this purpose, five different levels were considered for each parameter, and the experiments were designed and performed by MiniTab software. According to the results obtained in the predicted model, pH, column height, interaction between pH and column height, the interaction between pH and strontium concentration, and interaction between strontium concentration and column height are important. The square of the coefficients as well as the concentration of strontium, did not have much effect on the distribution coefficient. The most significant effect is due to the height of the column, which increases with increasing the height of the column. The rate of conformity of the predictive equation with the actual values ​​is 96.39%, which is an acceptable value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution coefficient
  • Strontium
  • Response surface method
  • Adsorption
1. Z. Ning, et al, Strontium adsorption and penetration in kaolinite at low Sr2+concentration,
Soil Science and Plant Nutrition
, 63(1), 14-17 (2017).
 
2. E. Başçetin, G. Atun, Adsorption behavior of strontium on binary mineral mixtures of Montmorillonite and Kaolinite, Appl. Radiat. Isotopes, 64 (8), 957–964 (2006).
 
3. Geological disposal of spent fuel and high-level and alpha bearing wastes, Proceedings of symp, Antwerp, Belgium, 19-23 october1992, IAEA Publication, Vienna, Austria, (1993).
 
4. R.L. Bunde, et al, Effects of calcium and magnesiumon strontium distribution coefficients, Environ. Geol., 32 (3),  219–229 (1997).
 
5. M. Simad, “Nuclear power and fossil fuels: study of a symbiotic relationship”, Invited paper, Int. Energy Conf., Tehran, Iran, (1998).
 
6. U. Asim, et al, Morphology controlled facile synthesis of MnO2 adsorbents for rapid Strontium removal, J. Ind. Eng. Chem., 98, 375–382 (2021).
 
7. J. Zhang, et al, Distinctive two-step intercalation of Sr2+ into a coordination polymer with record high 90Sr uptake capabilities, Chem, 5, 977-994 (2019).
 
8. A.H.M.J. Al-Obaidy, Distribution of some metals in sediments and water in Tigris River, J. Global Ecol. Environ., 4, 140–146 (2016).
 
9. Stephen D. Page, (Director), Understanding Variation in Partition Coefficient, Kd, Values, EPA 402-R-99-004A, August (1999).
 
10. H.M.N. Kamel, Adsorption models of 137Cs radionuclide and Sr (II) on some Egyptian soils, J. of Environ. Radio., 101, 297–303 (2010).
 
11. M.H. Gerzabek, F. Strebl, B. Temmel, Plant uptake of radionuclides in lysimeter experiments, Environ. Pollut., 99, 93-103 (1998).
 
12. C. Bucur, et al, Diffusion Coefficients of Critical Radionuclides from Radioactive Waste in Geological Medium, WM’00 Conference, February 27 – March 2, (2000), Tucson, AZ.
 
13. D.J. Ashworth, G. Shaw, A comparison of the soil migration and plant uptake of radioactive chlorine and iodine from contaminated groundwater, J. Environ., 89, 61-80 (2006).
 
14. S. Kasar, et al, Sorption and desorption studies of Cs and Sr in contaminated soil samples around Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, J. Soils   Sediments, 20, 392-403 (2020).