نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

چکیده

در آشکار‌ساز CMS نسبت‌های انشعاب بوزون هیگز مدل استاندارد به جفت‌های و به ترتیب برابر و اندازه گیری شده است. به لحاظ نظری یکی از سناریوهای ممکن برای تولید مستقیم این است که بوزون هیگز در آغاز به جفت واپاشی نماید و سپس در مرحله‌ی بعد هریک از کوارکهای c و بطور مستقیم به مزون ترکش کنند. بر اساس این سناریو در این مقاله نسبت های واپاشی مستقیم بوزون هیگز مدل استاندارد به بطریق ترکش مستقیم کوارکهای c و با استفاده از نظریه اختلال مکانیک کوانتومی رنگ (pQCD) و با در نظر گرفتن حالتهای قطبش طولی و عرضی محاسبه شده است. نتایج حاصل از محاسبات ما برای نسبت واپاشی مستقیم بوزون هیگز به جفت برابر است که توافق بسیار خوبی با مقدار اندازه گیری شدهی آن در آزمایش CMS دارد. بنابرابن می توان نتیجه گرفت که سهم غالب در واپاشی بوزون هیگز بوزون به مزون ترکش مستقیم کوارک c و پادکوارک می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Direct decay of the higgs boson into J/ψ(1S) via fragmentation

نویسنده [English]

  • tawfigh awsati

Department of Physics, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

In the CMS detector, the branching fractions of higgs boson to and pairs has been measured equal to and , respectively. Theoretically, one of the possible scenarios for direct production of is that the higgs boson initially decay s into the pair of . Then, in the next step, each of the c and directly fragments into meson. Based on this scenario, in this paper, the direct branching fractions of the standard model higgs boson to is calculated by direct fragmentation of c and using of perturbative Quantum-Chromodynamics(pQCD) and also taking account the longitudinal and transverse polarization states . The results of our calculations for the direct branching fraction of the higgs boson to a pair of equal to which has a very good agreement with measured value in the CMS detector. Therefore, it can be concluded that the predominant contribution in the decay of the higgs boson into the meson is the direct fragment of c quark and antiquark .

کلیدواژه‌ها [English]

  • higgs boson
  • branching fraction
  • decay rate
  • fragmentation