نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

در این پژوهش عملکرد یک آشکارساز گازی میکرو از نوع صفحه موازی، آشکارساز Micromega، برای قطبش‌سنجی پرتو ایکس ارزیابی شد. بدین منظور از نرم‎افزار COMSOL Multiphysics که قابلیت حل معادلات دیفرانسیل را برپایه روش المان محدود دارد استفاده شد. بدین ترتیب که با حل معادله پواسون در هندسه آشکارساز ، میدان الکتریکی در نقاط مختلف بدست آمد. سپس بهره آشکارساز با استفاده از میدان الکتریکی بدست آمده و حل معادله پیوستگی محاسبه شد. نتایج نشان دادند آشکارساز شبیه‌سازی ‎شده در ولتاژ V 400 بهره‎ای برابر 100 دارد. نتایج بدست‎آمده با نتایج شبیه‎سازی این آشکارساز با کد Garfield همخوانی خوبی دارند که موید درستی شبیه‎سازی انجام‎شده به روش المان محدود است. این آشکارساز با توجه به ویژگیهای خوبی مانند توان تفکیک بالا، سطح حساس بزرگ و قابلیت عملکرد در شار بالای ذرات، ابزار مناسبی برای قطبش‎سنجی پرتو ایکس می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of a Micromega detector based on Finite Element Method for x-ray polarimetry

نویسنده [English]

  • Elham Edalatkhah

NSTRI

چکیده [English]

Performance of a micropattern gaseous detector of parallel plate type, a Micromega detector, was assessed for x-ray astronomical studies in this research. For this purpose, COMSOL Multiphysics software which solves differential equations based on Finite Element Method was used. Thus, by solving Poisson equation in the detector geometry, electric field in each point was obtained. Gain of the detector was estimated by using the obtained electric field and solving continuity equation. Results show that simulated detector gain was 100 at voltage of 400 V. Obtained results corresponds well with the results of simulation of the detector with Garfield code which verifies the performed simulation. This detector is a proper tool for x-ray polarimetry with respect to its good characteristics such as high resolution, large area and good performance at high flux.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micropattern gaseous detectors
  • Micromega
  • X-ray telescope
  • Finite Element Method