نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

در این تحقیق روش جداسازی موثر و کارا جهت جداسازی پرازئودیمیوم از سریوم طراحی، بهینه‏سازی و با موفقیت اجرا شد. در روش مذکور از جاذب ویژه جذب لانتانیدها (Ln-رزین با ابعاد 100 تا 150 میکرون) استفاده شد. از پمپ پریستالتیک و ستون با ابعاد مختلف 15 تا 45 سانتی متر) جهت طراحی روش مورد نظر استفاده شد. مطالعات سیستماتیک جهت تعیین غلظت شوینده اسید نیتریک (از 1/0 تا 1 مولار) انجام شد. از خاصیت اکسید شوندگی سریوم جهت ایجاد تفاوت رفتار شیمیایی لانتانیدها بهره جسته شد. از NaBrO3 به‏عنوان اکسنده استفاده شد. چون در مطالعات بعدی از ماده هدف سریوم غنی شده استفاده خواهد شد، لازم است تا ماده هدف سریومی نیز بازیابی شود. از اسید اسکوربیک به عنوان احیا کننده سریوم استفاده شد. پس از تغییر عدد اکسایش سریوم با تغییر غلظت اسید نیتریک براحتی امکان شویش پرازئودیمیوم و سریوم به‌طور جداگانه و با تفکیک بالا با استفاده از اسیدهای معمول در دسترس و فشارهای پایین ستون با بهره بالای 99 درصد حاصل شد. از روش مذکور برای جداسازی پرازئودیمیوم-143 از سریوم پرتودهی شده در راکتور و هم‏چنین از برش حاوی لانتانیدهای محصول شکافت به طور موفقیت آمیز استفاده شد که در گزارش دیگری نتایج آن ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of Cerium/Praseodymium Separation parameters with the aim of Production of Pure Beta-Emitter Radioisotope 143Pr for Therapeutic Application in Nuclear Medicine

نویسنده [English]

  • simindokht shirvani

دکتر

چکیده [English]

In this study, an effective and efficient separation method for separating praseodymium from cerium was designed, optimized and successfully implemented. In this method, a special adsorbent for lanthanides (Ln-resin with dimensions of 100 to 150 microns) was used. Peristaltic pump and column with different dimensions (15 to 45 cm) were used to design the desired method. Systematic studies were performed to determine the eluent concentration of nitric acid (from 0.1 to 1 M). The oxidizing properties of cerium were exploited to differentiate the chemical behavior of these two lanthanides. NaBrO3 was used as an oxidizer. Because in the continuation of this research, the target material of enriched cerium will be used, it is necessary to recover cerium as well. Ascorbic acid was used for reduction of cerium. After changing the oxidation number of cerium, by changing the concentration of nitric acid, it is easily possible to wash the praseodymium and cerium separately and high resolution using the commonly available acids and low column pressures with an efficiency of over 99%. This method was successfully used to separate praseodymium-143 from irradiated cerium in the reactor, and also to separate 143Pr from the fission-produced lanthanides, the results of which will be presented in another report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prasedymium-143
  • Separation
  • Lanthanides
  • Chromatography