نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران

چکیده

در این پژوهش استخراج دیسپروسیم با استفاده از سیستم غشای مایع تثبیت‌شده (SLM) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها با استفاده از استخراج‌گر بیس ­(2و4و4-تری متیل پنتیل) فسفینیک اسید (272Cyanex) به عنوان حامل انجام شد. اثر پارامترهای مختلف نظیر دور هم‌زن، pH فاز خوراک، غلظت استخراج‌­گر، غلظت اولیه فلز و اندازه حفرات غشا بر انتقال دیسپروسیم مورد مطالعه قرار گرفت. بیش‌ترین میزان تراوایی غشا با 272Cyanex در غلظت M 6/0 و pH اولیه فاز خوراک برابر با  5 و هم‌چنین غلظت فاز عریان‌­ساز M 1 به دست آمد. در شرایط مطلوب، میزان تراوایی غشا 1-m s 5-10× 15/2 به دست آمد.  بررسی میزان پایداری SLM در تمام شرایط آزمایشگاهی نشان داد که سیستم مورد استفاده در طول مدت 6 دوره (سه روز) پایدار بوده و تراوایی کاهش چشم‌گیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of effective parameters on the transport of dysprosium through a supported liquid membrane containing Cyanex 272 as a carrier

نویسندگان [English]

  • F. Zahakifar
  • P. Zaheri
  • M. Ghanadi Maragheh

Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box:11365-8486, Tehran-Iran

چکیده [English]

In this study, the extraction of dysprosium was investigated using a supported liquid membrane (SLM) system. The experiments were performed using bis (2, 4, and 4-trimethylpentyl) phosphinic acid (Cyanex272) as the carrier. The effect of various parameters such as stirrer speed, feed phase pH, extractant concentration, initial metal concentration and membrane pore size on dysprosium transfer was studied. The highest membrane permeability was obtained with Cyanex272 at concentration of0.6 M and initial pH of the feed phase equal to 5 and stripping phase concentration of 1 M. Under optimal conditions, the membrane permeability of 2.15×10-5 m s-1 was obtained. Examination of SLM stability showed that the membrane used was stable for 6 periods (3 days) and permeability did not change significantly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysprosium
  • Supported liquid membrane
  • Permeability
  • Rare earth elements
  • Cyanex 272
1. G. Panneerselvam, et al, Thermophysical measurements on dysprosium and gadolinium titanates, Journal of Nuclear Materials, 327, 220-225 (2004).
 
2. F. Zahakifar, et al, Performance evaluation of hollow fiber renewal liquid membrane for extraction of uranium (VI) from acidic sulfate solution, Radiochimica Acta, 106, 181-189 (2018).
 
3. P. Zaheri, Experimental, modeling and optimization study of rare earth elements extraction by liquid membrane in presence of nanoparticles, In:  School of Chemical Engineering, University of Tehran, (2015).
 
4. V.S. Kislik, Liquid membranes: principles and applications in chemical separations and wastewater treatment, Elsevier, (2009).
 
5. E. Drioli, et al, Membrane contactors: fundamentals, applications and potentialities: fundamentals, Applications and Potentialities, Elsevier, (2011).
 
6. R.C. Smith, et al, Selective recovery of rare earth elements from coal fly ash leachates using liquid membrane processes, Environmental Science & Technology, 53, 4490-4499 (2019).
 
7. P. Zaheri, et al, Dysprosium pertraction through facilitated supported liquid membrane using D2EHPA as carrier, Chemical Papers, 69, 279-290 (2015).
 
8. C.K. Gupta, N. Krishnamurthy, Extractive metallurgy of rare-earths. CRC Press |(2005).
 
9. M. Hasan, et al, Modeling of gadolinium recovery from nitrate medium with 8-hydroxyquinoline by emulsion liquid membrane, Journal of Hazardous Materials, 166, 1067-1081 (2009).
 
10. K. Chitra, et al, Studies on ion transport of some rare earth elements through solvating extractants immobilised on supported liquid membrane, Journal of Membrane Science, 125, 257-268 (1997).
 
11. M. Ma, et al, Kinetics of europium (III) transport through a liquid membrane containing HEH (EHP) in kerosene, Talanta, 55, 1109-1117 (2001).
 
12.  K. Chakrabarty, et al, Separation of mercury from its aqueous solution through supported liquid membrane using environmentally benign diluent, Journal of Membrane Science, 350, 395-401 (2010).
 
13. M.C. Wijers, Supported liquid membranes for removal of heavy metals: permeability, Selectivity and Stability, (1996).
 
14. X. Yang, A. Fane, Performance and stability of supported liquid membranes using LIX 984N for copper transport, Journal of Membrane Science, 156, 251-263 (1999).
 
15. H.-D. Zheng, et al, Instability mechanisms of supported liquid membranes for copper (II) ion extraction, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 351, 38-45 (2009).