نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

1 پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران- ایران

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران

چکیده

در این مقاله، اثر پردازش پلاسمای سرد در حذف آموکسی‌سیلین از محلول آبی آن بررسی شده است. ابتدا، سامانه‌­­ی پلاسمای سرد اتمسفری براساس تخلیه سد دی­الکتریک طراحی و ساخته شد. هندسه این سامانه، استوانه‌­ای است و پلاسمای هوا از تخیله الکتریکی AC، در فشار اتمسفر ایجاد می‌­شود. نحوه پردازش به این صورت است که مایع به‌صورت لایه‌ای نازک بر روی سطح الکترود داخلی رآکتور پلاسما جاری می‌شود و در زمان‌های مختلف از ۵ تا ۱۲۰دقیقه تحت پلاسما قرار می‌­گیرد. در این‌­جا برای انجام آزمایش‌­ها، از 3  لیتر محلول آموکسی‌سیلین با غلظت اولیه 100 میلی‌گرم در لیتر استفاده شده است. در ادامه، اثر هوادهی، با تزریق ­هم‌زمان گاز اکسیژن بررسی شد. در این کار، آنالیز با استفاده از HPLC انجام شد، نتایج نشان داد که پس از 1۲0 دقیقه پردازش، غلظت آموکسی‌سیلین حدود ۸۸ درصد کاهش یافت و هم‌­افزایی گاز اکسیژن فرایند تخریب را حدود 13 درصد بهبود بخشید. بنابراین، الکترون­‌های پرانرژی و گونه‌­های اکسنده تولید شده در سامانه پلاسمای سرد، می‌­تواند به ­خوبی باعث تخریب آموکسی ­سیلین می‌­شوند. پیش‌­بینی می‌­شود با این روش می­‌توان آب را عاری از ترکیبات دارویی نمود، بدون آن ­که لازم باشد از مواد شیمیایی و یا فیلتراسیون استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cold atmospheric plasma a novel method for degradation of pharmaceutical compound in water

نویسندگان [English]

  • M. Abdollahi Dargah 1
  • M. Nohekhan 1
  • Z. Rafiei-Sarmazdeh 2
  • F. Rezazadeh Azari 1
  • N. Beigmohammadi 1
  • M. Bakhtiyari Ramezani 1

1 Plasma and Nuclear Fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O. Box: 14399-51113, Tehran, Iran

2 Radiation Applications Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14155-1339, Tehran - Iran

چکیده [English]

In this paper, the effect of cold plasma treatment on the removal of amoxicillin from its aqueous solution is investigated. First, the atmospheric cold plasma system made based on the dielectric barrier discharge.  The geometry of this system is cylindrical and air plasma generates with AC electrical discharge at atmospheric pressure. The treatment was performed in such a way that the liquid was flowed in a thin layer on the surface of the internal electrode of the plasma reactor and was subjected to plasma at different times from 5 to 120 minutes. Hear, for experiments, 3 liters of amoxicillin solution with an initial concentration of 100 mg/lit was used. Then, the aeration effect was investigated by simultaneous injection of oxygen gas. In this work, the analysis was performed using HPLC. The results showed that after 120 minutes of treatment, the concentration of amoxicillin decreased by about 88% and the synergy of oxygen gas improved the degradation process by about 13%. Therefore, high-energy electrons and oxidizing species produced in the cold plasma system can well degrade amoxicillin. It is predicted that with this method, water can be free of medicinal compounds, without the need to use chemicals or filtration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold plasma
  • Dielectric discharge barrier
  • Amoxicillin
  • HPLC
1. M.C. Danner, et al., Antibiotic Pollution in Surface Fresh Waters: Occurrence and Effects, Sci. Total Environ, 664, 793-804 (2019).
 
2. M. Ghannadi, Drugs in Water: Environmental Concerns, an Alarming Truth, Journal of Water & Wastewater, Science and Engineering, 3(3), 3 (2018) (In Persian).
 
3. P.E. Stackelberg, et al., Efficiency of Conventional Drinking-Water-Treatment Processes in Removal of Pharmaceuticals and Other Organic Compounds, Sci. Total Environ, 377(2-3), 255 (2007).
 
4. M. Klavarioti, D. Mantzavinos, D. Kassinos, Removal of Residual Pharmaceuticals from Aqueous Systems by Advanced Oxidation Processes, Environ Int. 35, 402 (2009).
 
5. N. Olama, M. Dehghani, M. Malakootian, The Removal of Amoxicillin from Aquatic Solutions Using the Tio 2/UV-C Nanophotocatalytic Method Doped with Trivalent Iron, Appl. Water Sci., 8, 97 (2018).
 
6. D.B. Miklos, et al., Evaluation of Advanced Oxidation Processes for Water and Wastewater Treatment–a Critical Review, Water Res., 139, 118 (2018).
 
7. M. KLavarioti, D. Mantzavinos, D. Kassino, Removal of Residual Pharmaceuticals from Aqueous Systems by Advanced Oxidation Processes, Environ Int., 35(2), 402 (2009).
 
8. H.J. Kim, et al., Cold Plasma Treatment for Efficient Control over Algal Bloom Products in Surface Water, Water, 11(7), 1513 (2019).
 
9. J. Zheng, Inactivation of Staphylococcus Aureus in Water by Pulsed Spark Discharge, Sci. Rep., 7(1), 1 (2017).
 
10. P. Jamroz, A. Dzimitrowicz, P. Pohl, Decolorization of organic dyes solution by atmospheric pressure glow discharge system working in a liquid flow-through mode, Plasma Processes and Polymers, 15(1), 170083 (2017).
 
11. H. Krause, et al., Degradation of persistent pharmaceuticals in aqueous solutions by a positive dielectric barrier discharge treatment, J. Electrostat., 69(4), 333 (2011).
 
12. M. Magureanu, et al., Decomposition of methylene blue in water using a dielectric barrier discharge: optimization of the operating parameters, J. Appl. Phys., 104, 103306 (2008).
 
13. M. Tezuka, M. Iwasaki, Plasma Induced Degradation of Chlorophenols in an Aqueous Solution, Thin Solid Films, 316(1-2), 123 (1998).
 
14. M. Tezuka, M. Iwasaki, Plasma-Induced Degradation of Aniline in Aqueous Solution, Thin Solid Films, 386(2), 204 (2001).
 
15. P. Lukes, A.T. Appleton, B.R. Locke, Hydrogen Peroxide and Ozone Formation in Hybrid Gas-Liquid Electrical Discharge Reactors, IEEE Trans. Ind. Appl., 40(1), 60 (2004).
 
16. P. Lukes, et al., Generation of Ozone by Pulsed Corona Discharge Over Water Surface in Hybrid Gas–Liquid Electrical Discharge Reactor, J. Phys. D: Appl. Phys., 38(3), 409 (2005).
 
17. D. Gerrity ,et al., An Evaluation of a Pilot-Scale Nonthermal Plasma Advanced Oxidation Process for Trace Organic Compound Degradation, Water Res., 44(2), 493 (2010).
 
18. H. Krause, et al., Degradation of The Endocrine Disrupting Chemicals (Edcs) Carbamazepine, Clofibric Acid, and Iopromide by Corona Discharge Over Water, Chemosphere, 75(2), 163 (2009).
 
19. M. Magureanu, et al., Degradation of Pharmaceutical Compound Pentoxifylline in Water by Non-Thermal Plasma Treatment, Water Res., 44(11), 3445 (2010).
 
20. M. Magureanu, et al., Degradation of Antibiotics in Water by Non-Thermal Plasma Treatment, Water Res., 45(11), 3407 (2011).
 
21. M. Bashir, J. M. Rees, S. Bashir, Characterization of Atmospheric Pressure Microplasma produced from Argon and Mixture of Argon-Ethylenediamine, Phy. Let., A, 378, 2395 (2014).
 
22. Chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_ cb6690306.html.
 
23.Pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Amoxicillin.
 
24. L.R.P.d. Abreu, et al., HPLC Determination of Amoxicillin Comparative Bioavailability in Healthy Volunteers after a Single Dose Administration, J. Pharm. Pharm. Sci., 6(2), 223 (2003).
 
25. M. Magureanu, N.B. Mandache, V.I. Parvulescu, Degradation of pharmaceutical compounds in water by non-thermal plasma treatment, Water Res., 81, 124 (2015).
 
26. K.H.H. Aziz, et al., Degradation of pharmaceutical diclofenac and ibuprofen in aqueous solution, a direct comparison of ozonation, photocatalysis, and non-thermal plasma, Chem.l Eng. J., 313, 1033 (2017).
 
27. Y. Liu, et al., Carbamazepine removal from water by dielectric barrier discharge: comparison of ex situ and in situ discharge on water, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 56, 10 (2012).
 
28. D. Dobrin, et al., Degradation of methylparaben in water by corona plasma coupled with ozonation, Environmental Science and Pollution Research, 21(21),  12190 (2014).
 
29. S. Rong, Y. Sun, Wetted‐wall corona discharge induced degradation of sulfadiazine antibiotics in aqueous solution, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 89(9), 1351 (2013).
 
30. S.-P. Rong, Y.-B. Sun, Z.-H. Zhao, Degradation of sulfadiazine antibiotics by water falling film dielectric barrier discharge, Chin. Chem. Lett., 25, 187e192 (2014).
 
31. J. Zeng, et al., Degradation of pharmaceutical contaminant ibuprofen in aqueous solution by cylindrical wetted-wall corona discharge, Chemical Engineering Journal, 267, 282 (2015).