نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

1 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران

2 شرکت فن‌آوری‌های پیشرفته ایران، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی :55431-14399، تهران- ایران

چکیده

در صنعت جداسازی، تعیین ضرایب انتقال هم‌چون هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپ‌­های زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم از اهمیت خاصی برخوردار است. به طور کلی برای بررسی رفتار گاز دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه ماکروسکوپی و دیدگاه میکروسکوپی. مدل ماکروسکوپی، رفتار گاز را به صورت محیط پیوسته در نظر می‌­گیرد و مدل میکروسکوپی، گاز را به صورت ذرات مجزا در نظر گرفته و برای هر ذره، یک موقعیت و سرعت در زمانی خاص در نظر می‌­گیرد. در این مقاله ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ گازهای تک‌جزیی، دوجزیی، چندجزیی و ایزوتوپی با استفاده از خواص میکروسکوپی گازها استخراج و سپس مقدار این ضرایب برای تمامی ایزوتوپ‌­های زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم تعیین شده است. هم‌چنین توسط این روابط استخراج شده برای ضرایب انتقال، نرم‌افزار COT POD تهیه شده است. با توجه به عدم دسترسی به نتایج تجربی برای صحت‌سنجی ایزوتوپی، نتایج حاصل از روابط میکروسکوپیک حاصله از نرم‌افزار با نتایج تجربی مخلوط گازهای مختلف شامل سیستم دوجزیی هلیم و نئون و سیستم چندجزیی نئون، آرگون و کریپتون مورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج حاصل از این مقایسه توافق خوبی با یک‌دیگر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of thermal conductivity, viscosity and diffusion coefficients of isotopes of xenon, tellurium hexafluoride and uranium hexafluoride dilute gases using a microscopic perspective

نویسندگان [English]

  • S. Yousefi-Nasab 1 2
  • S.J. Safdari 1 2
  • M. Khajenoori 2
  • M.H. Mallah 1 2
  • M.H. Askari 2

1 Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran - Iran

2 Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran - Iran

چکیده [English]

In the enrichment industry, it is very important to study the transport coefficients such as thermal conductivity, viscosity and diffusion coefficients of isotope gases such as xenon, tellurium hexafluoride and uranium hexafluoride. In general, there are two perspectives for studying the behavior of gas: the macroscopic and the microscopic perspective. The macroscopic model considers the behavior of a gas as continuous and the microscopic model, considers the gas as separate particles and for each particle, a position and velocity at a specific time. In this paper, the thermal conductivity, viscosity and diffusion coefficients of single-component, binary mixture, multicomponent and isotopic gases are investigated using the microscopic properties of gases. Then the values of these coefficients are determined for all isotopes of xenon, tellurium hexafluoride and uranium hexafluoride. The COT POD software has also been prepared by these relationships extracted for transport coefficients. Due to the lack of experimental results for isotopic validation, the results of microscopic relationships obtained from the software are compared with the experimental results of a mixture of different gases including helium and neon and then neon, argon and krypton multi-component systems. Results have a good agreement with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal conductivity coefficient
  • Viscosity coefficient
  • Diffusion coefficient
  • Isotopic gases
  • Multicomponent gases
1. E. Mason, S. Saxena, Approximate formula for the thermal conductivity of gas mixtures, J. Phys. Fluids, 361 (1958).
 
2. R.D. Present, Kinetic Theory of Gases, 2nd Ed. (New York: McGraw Book Company, 2008).
 
3. R.E. Criss, Principles of Stable Isotope Distribution, 3rd Ed. (Oxford University Press, 1999).
 
4. J.O. Hirschfelder, C.F. Curtiss, The Molecular Theory of Gases and Liquids, (Wiley, New York, NY, 1954).
 
5. G.A. Bird, Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows, (Oxford University Press, New York, 1994).
 
6. M. Khajenoori, J. Safdari, Modeling gas‑granular flow in molecular using the DSMC method and continuum regions by Onsager’s pancake equation with mass sources and sinks in a rotating cylinder, J. Gran. Matt., 63, 1 (2019).
 
7. L.A. Pozhar, V.N. Shchelkunov, Mutual-diffusion coefficients of some binary gas mixture, Journal of Engineering Physics, 46 (1), 35 (1984).
 
8. T.R. Marrero, E.A. Mason, Gaseous diffusion coefficients, Journal of Physical and Chemical Reference Data, 1(1), 3, (1972).
 
9. A.L. Lindsay, L.A. Bromley, Thermal conductivity of gas mixtures, Industrial & Engineering Chemistry, 42(8), 1508 (1950).
 
10. E. Udoetok, Thermal conductivity of binary mixture of gases, Frontiers in Heat and Mass Transfer, 4(2), (2013).
 
11. J. Ketsin, H.E. Khalifa, W.A. Wakeham, The viscosity and diffusion coefficients of the binary mixtures of xenon with the other noble gases physics A: statistical mechanics and its applications, 90(2), 215 (1978).
 
12. L.S. Richard, Condensed Chemical Dictionary, (Van Nostrand Reinhold Company, 2008).
 
13. R.S. Brokaw, Approximate formulas for the viscosity and thermal conductivity of gas mixture, The Journal of Chemical Physics, 29(2), 391 (1958).
 
14. L. Sosnin, Centrifugal extraction of highly enriched 120Te and 122Te using the non-steady state method of separation, J. Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res., 480, 36, (2002).
 
15. F. Saija, High-pressure phase diagram of the exp-6 model: The case of Xe, J. Phys. Review B., 72, 024113 (2005).
 
16. H. Bahmanyar, Mass Transfer, (Tehran University Press, Tehran, 2009) (In Persian).