نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی هسته ای

چکیده

قدرت تفکیک دستگاه طیف نگار جرمی به صورت مستقیم به شدت یون خروجی و انرژی آن بستگی دارد. مقدار یون تولید شده به جریان و انرژی باریکه الکترونی وابسته است. از جمله وظایف مدار کنترل چشمه برخورد الکترونی تنظیم جریان و انرژی باریکه الکترونی برای رسیدن به قدرت تفکیک بهینه می‌باشد. در ساخت مدار کنترل چشمه برخورد الکترونی پارامترهایی نظیر تثبیت جریان باریکه الکترونی و انرژی آن، تنظیم دقیق پتانسل الکتریکی لنز و الکترودهای چشمه یونی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله مدار کنترل چشمه یونی با قابلیت تنظیم و تثبیت دقیق جریان انتشار الکترون، انرژی باریکه و پتانسیل الکتریکی نقاط طراحی و ساخته شد. این مدار کنترلر بر روی دستگاه طیف نگار جرمی نصب و مورد آزمایش قرار گرفت. مدار کنترل ساخته شده قادر به تثبیت جریان و انرژی الکترون بهتر از 1% می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design and construction of electron impact ion source controller for Mass spectrometer system

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ansari
  • Amir Hosain Feghhi

Nuclear Eng. Dept. Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The resolution of a mass spectrometer is depended directly on the strength of the output ion and its energy. The number of produced ions depends on the current and the energy of the electron beam. One of the tasks of the electronic collision source control circuit is to regulate the current and energy of the electron beam to achieve optimal resolution. Parameters such as the stabilization of the electron beam current and its energy, the precise adjustment of the electrical potential of the lens, and the ion source electrodes are very important in the construction of the electronic collision source control circuit. In this paper, the ion source control circuit was designed and built to precisely adjust and stabilize the electron emission current, beam energy, and electrical potential of points. This controller circuit was installed and tested on the Varian MAT 44 mass spectrometer. The stabilization of the current and energy of the electron in this control circuit was measured to be less than 1%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electron impact ion source controller
  • electron emission current stabilizer
  • Mass Spectrometry