نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی رسمی - مدیر تحصیلات تکمیلی - دانشگاه محقق اردبیلی

2 Ardabil Province, Ardabil, Daneshgah St, Iran

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، صندوق پستی: 5619913131 ، اردبیل- ایران

4 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، صندوق پستی: 5619913131 ، اردبیل- ایران

10.24200/nst.2022.1003.1680

چکیده

انتقال ویروس کرونا به داخل سلول از طریق اسپایک‌های ویروس انجام می‌شود پس یکی از بهترین راه‌های مقابله با انتقال ویروس به داخل سلول‌های بدن، ایجاد اختلال در روند عملکرد اسپایک‌های ویروس است. بنابراین در این تحقیق، چگونگی جذب و انتقال انرژی از طریق پرتوهای رادیواکتیو به اسپایک‌های سارس کووید2، مرس کووید، یوکی کووید و سارس کووید، توسط ابزار جینت4- دی إن إی شبیه‌سازی شده و نتایج حاصل از پرتودهی این اسپایک‌ ها با یکدیگر مقایسه شده است. از آنجایی که یکی از عوامل کاهش در ماندگاری ویروس جذب انرژی توسط ویروس می‌باشد، در این پژوهش سعی شده است با انجام شبیه‌سازی با پرتودهی اسپایک این ویروس‌ها بوسیله باریکه الکترونی با گستره انرژی eV 10 تاkeV 2 مقادیر جذب انرژی استخراج و رابطه آن با آمار مبتلایان و قربانیان گونه‌های شایع کرونا مقایسه گردید. نتایج حاصل شده نشان می‌دهد که ارتباط معکوسی بین میزان انرژی جذب شده در اسپایک‌ها و تلفات انسانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of electron beam irradiation effect on spikes of SARS-COV2, MERS-COV, UK variant, SARS-COV by Geant4-DNA toolkit

نویسندگان [English]

  • Farhad Zolfagharpour 1
  • Mehrdad Jalili 2
  • Asadollah Asadi 3
  • Pooneh Sayyahkoohi 4

1 Faculty Member - Graduate management of the university - University of Mohaghegh Ardabili

2 Ardabil Province, Ardabil, Daneshgah St, Iran

3 Department of Biology, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, P.O.BOX: 561991313, Ardabil, Iran

4 Department of Physics, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, P.O.BOX: 561991313, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Virus to pass cell walls and enter cells use their spikes, So one of efficient ways to stop viral infections is to disturbing spikes functionality. In this research process of energy absorption and transfer by SARS-COV2, MERS-COV, UK-COV and SARS-COV spikes studied. In this research sample viruses exposed to radioactive radiations and results were compared by Geant4-DNA and analyzed. A strategy to reduce virus life cycle is energy absorption, In this research the response of viruses spikes to radiation was simulated. Sample were exposed to 10 eV – 2 keV electron beams. The level of Energy absorption and its relation to number of infected patients was studied. It was concluded there is an inverse relation between absorbed energy level and patient death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geant4-DNA
  • SARS-COV2
  • MERS-COV
  • UK-COV
  • electron beam