نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 کارشناس مسئول

3 دانشگاه شهیدبهشتی

4 رییس دانشکده مهندسی هسته ای - دانشگاه شهید بهششتی

5 هیات علمی

10.24200/nst.2022.1039.1701

چکیده

در کار پژوهشی حاضر هدف، سنتز و معرفی ترکیب متوکسی آمیدو زانتات MAX و نشاندارسازی آن با رادیونوکلئید 99mTc به عنوان یک عامل تشخیصی نوین جهت تصویربرداری توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی (SPECT) میباشد. لیگاند فوق از واکنش بین دو مادهی کلرواستامید (Chloroacetamide) و مشتقات زانتات (Xanthate) با نسبتهای مولی معین سنتز شد. سپس فرآیند نشاندارسازی لیگاند MAXاز طریق دوشیدن 99mTc از ژنراتور (99Mo/99mTc) و به روش مستقیم انجام گرفت. به این ترتیب که قلع کلرید به عنوان عامل کاهنده مورد استفاده قرار گرفت و اثر پارامترهایی از قبیل عوامل افزودنی از جمله اسید آسکوربیک، تغییر غلظت عامل شلاتکننده و pH جهت بهینهسازی شرایط نشاندارسازی مورد ارزیابی قرار گرفت. شناسایی و تشخیص محصولات شیمیایی به وسیلهی طیفسنجیهای مادون قرمز (FTIR) و رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) انجام گرفت. میزان نشاندارسازی کمپلکس در دمای آزمایشگاه 93% برآورد شد. رادیوداروی نوین 99mTc-MAX با خلوص رادیونوکلئیدی و رادیوشیمیایی بالاتر از 90% میتواند به عنوان یک عامل تشخیصی نوید بخش در مطالعات کلینیکی و پیشبالینی مورد استفاده قرار گیرد که در مطالعات آینده به آن پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Synthesis of methoxyamidoxanthate ligand and optimization of 99mTc labeling conditions as SPECT imaging agent

نویسندگان [English]

  • saeed kakaei 1
  • elham sattarzadeh khameneh 2
  • Zahra Arab 3
  • SEYED MAHMOUD REZA AGHAMIRI 4
  • Hassan Yousefnia 5

1 faculty member

2 expert

3 student

4 Head of Faculty of Nuclear Engineering –Shahid Beheshti University

5 NSTRI

چکیده [English]

In the present research work, synthesize and label the novel Methoxy Amido Xanthate (MAX) ligand with 99mTc radionuclide and to propose the combination of this label as a novel imaging agent for single-photon computed tomography (SPECT) imaging. A chelator-designed ligand was synthesized from a blend of chloroacetamide and xanthate in certain proportions. After that MAX ligand labeling process was performed by direct milking 99mTc from the generator (99Mo / 99mTc). Thus, tin chloride was employed as a reducing agent and the effect of parameters such as additives like ascorbic acid, changing the concentration of the chelating agent, and pH was evaluated to optimize the labeling conditions. The product was then identified by infrared spectroscopy (FTIR) and magnetic resonance imaging (NMR). Labeling of the complex at laboratory temperature was determined to be 93%. The new 99mTc-MAX radiopharmaceutical with a radionuclide and radiochemical purity of more than 90% can be used as an encouraging diagnostic agent in clinics and preclinical studies, which will be addressed in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labeling
  • Chelator
  • Methoxy Amido Xanthate (MAX)
  • SPECT
  • Technetium-99m