نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیوشیمی پژوهشکده مواد و چرخه سوخت هسته ای

2 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی ، تهران، ایران

10.24200/nst.2022.1066.1721

چکیده

باکتری Shewanella RCRI7 توانایی حذف اورانیوم در شرایط بی هوازی را دارد. در این پژوهش، عملکرد باکتری‌های کلونی کشت یک و ده روزه از نظر توان حذف اورانیوم، تغییرات مورفولوژی و زنده‌مانی در محلول بی‌هوازی حاوی اورانیوم و نیترات بررسی شده است. نتایج نشان می-دهد که باکتری یک روزه، رشد بیشتری نسبت به باکتری ده روزه در غلظت‌ اورانیوم 2 میلی‌مولار دارد، درحالیکه درصد حذف اورانیوم باکتری ده روزه بیشتر از باکتری یک روزه بوده است. به نظر می‌رسد که این مهم توسط توده‌های باکتری مرده و به‌روش جذب زیستی انجام گرفته است. احیای زیستی اورانیوم در باکتری‌های کشت یک روزه، در آنالیز‌های XRD، اسپکتروفوتومتری و بررسی‌ مورفولوژی به‌وسیله میکروسکوپ نوری اثبات گردید. نمونه‌های 4 ماهه و 9 ماهه از کلونی یک روزه، به ترتیب 96 و 99 درصد حذف اورانیوم داشتند، که نشان دهنده‌ی پایداری حذف اورانیوم محلول در بازه‌های زمانی طولانی می‌باشد. عملکرد نمونه‌های یک روزه و 4 ماهه حاوی نیترات و اورانیوم نیز توان حذف اورانیوم را در حضور نیترات با غلظت 20 گرم در لیتر تایید‌ نمودهاست. این نتایج توان این باکتری بومی در حذف زیستی اورانیوم در حضور نیترات را نشان می‌دهد و این باکتری را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای مطالعات آینده معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating survival, morphology and bioremediation of uranium in native Shewanella RCRI7 from one-day and ten-day colonies

نویسندگان [English]

  • Faezeh Fatemi 1
  • Elham Rastkhah 2
  • Parvaneh Maghami 2

1 Associate professor of Biochemistry Materials and Nuclear Fuel Research School

2 1. Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Shewanella RCRI7 has the ability to reduce uranium under anaerobic conditions. Bacterial function of one- and ten-day cultured colonies in terms of uranium removal ability, morphological changes and viability in anaerobic solution containing uranium and nitrate has been investigated in this study. The results showed that one-day bacteria grew faster than ten-day bacteria at a concentration of 2 mM Uranium, while the uranium removal percentage of ten-day bacteria is higher than that of one-day bacteria, which are adsorbed by the bacterial masses through biosorption. Bioremediation of uranium in one-day cultured bacteria was confirmed by XRD analysis, spectrophotometry and morphological examination by light microscopy. 4-month and 9-month samples from one-day colony had 96% and 99% uranium removal, respectively, indicating the stability of soluble uranium removal over long periods of time. One-day and 4-month samples containing nitrate and uranium also confirmed the ability to remove uranium in the presence of nitrate at a concentration of 20 g /L, which shows the ability of this native bacterium to reduce the uranium in the presence of nitrate, introducing this as a suitable option for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shewanella RCRI7
  • Uranium Bioremediation
  • Spectrophotometry
  • Morphology
  • XRD