نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هئیت علمی

2 پسادکتری

10.24200/nst.2022.1061.1717

چکیده

ویروس بیماری تب‌برفکی باعث زیان‌های اقتصادی زیادی در دام‌ها می‌شود. در این تحقیق از ویروس تب‌برفکی سروتایپ A-Iran-05 استفاده شد. پس از تکثیر ویروس در سلول کلیه بچه هامستر پرتوتابی با دزهای مختلف بیم الکترون (10، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 کیلوگری) انجام و با استفاده از نرم افزار Origin منحنی دز/پاسخ ترسیم گردید. با استفاده از این منحنی و نتایج آزمون بی‌ضرری و آزمون ثبوت کمپلمان جهت تائید غیرفعال‌سازی کامل ویروس و بررسی خواص آنتی‌ژنیک ویروس ارزش D10 و دز مطلوب غیرفعال‌سازی ویروس به ترتیب 8.33 و 55 کیلوگری تعیین شد. سپس واکسن پرتوتابی شده و واکسن غیرفعال شده با اتیلن‌ایمین با استفاده از ژل آلومینیوم هیدروکسید و ساپونین فرمولاسیون شده و جهت تزریق به خوکچه‌هندی استفاده شدند. تیتر‌آنتی‌بادی خنثی‌کننده و میزان تکثیر لنفوسیت‌های طحال نشان داد که پاسخ‌های ایمنی همورال و سلولی در گروه های حیوانی واکسینه شده با هر دو واکسن نسبت به کنترل منفی افزایش معنی‌داری را نشان می دهد (P<0.05). همچنین دز حفاظتی واکسن پرتوتابی شده و واکسن مرسوم در آزمون چلنج به ترتیب 6.28 و 6.13 بدست آمدند که اثر حفاظتی این واکسن‌ها در مدل خوکچه‌هندی را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation Protective Effect of Inactivated Foot and Mouth Disease subtype A-IRAN-05 using Electron Beam in Guinea pig Model

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Motamedi Sedeh 1
  • M Behgar
  • Sayed Morteza Moosavi 2

1 Associate Professor

2 Postdoc

چکیده [English]

Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) can cause a lot of economic losses in livestock. In this research FMDV subtype A-IRAN-05 was used. FMDV was multiplied on BHK21 cells and irradiated by electron beam (10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 kGy), then the dose/response curve was drawn by Origin software. D10 value and optimum dose for virus inactivation according to the dose/ response curve and the results of safety test and Complement Fixation test for evaluation of antigenic characteristic, were obtained 8.33 and 55 kGy, respectively. Then irradiated vaccine and conventional vaccine were formulated by Aluminum Hydroxide gel and Saponin and used for injection on guinea pig. The neutralizing antibody titration and splenic lymphocyte proliferation assay were shown the significant increasing of humeral and cellular immunity induction in irradiated vaccine and conventional vaccine to the negative control group (P<0.05). Also, the protective doses of irradiated and conventional vaccines were obtained 6.28 and 6.13, respectively. It indicated the protective effect of both of the vaccines on guinea pig.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irradiation
  • Electron
  • Foot and Mouth Disease Virus
  • Immune Response
  • Antibody Titration