نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی: 1998963341، تهران- ایران

2 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده ذرات و شتاب‌گرها، صندوق پستی: 193955531، تهران ـ ایران

چکیده

در این مقاله توابع ساختار قطبیده‌­ی هسته‌­های و در مرتبه دوم دیاگرام فاینمن با و بدون در نظر گرفتن تقارن (3)SU برای وابستگی اسپینی در توزیع‌های پارتونی نوکلئون‌­ها محاسبه می‌شود. به همین منظور ابتدا تابع ساختار قطبیده نوکلئون‌­های موجود در هسته توسط چند جمله‌­ای‌­های ژاکوبی به‌دست می‌آیند. در این ارتباط از توابع توزیع پارتونی قطبیده که از دو مدل پدیده شناختی متفاوت و رایج حاصل شده‌­اند استفاده می‌­شود. در نهایت تصحیحات هسته‌­ای مؤثر بر روی توابع ساختار هسته‌­ای نیز در نظر گرفته می‌­شوند. نتایج حاصل نشان می‌­دهد که در مجموع نمودارهای توابع ساختار هسته‌­ای قطبیده‌­ی طولی ناشی از مدل پدیده شناختی دارای شکست تقارن با نتایج تجربی سازگاری بهتری دارند و برای توابع ساختار هسته‌­ای قطبیده‌­ی عرضی تفاوت قابل ملاحظه‌­ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of decomposition of light-polarized sea quarks on 3He and 3H nucleuses

نویسندگان [English]

 • F. Arbabifar 1
 • Sh. Atashbar Tehrani 2

1 Department of Physics, Nasibeh Campus, University of Farhangian, P.O. Box: 1998963341, Tehran –Iran

2 School of Particles and Accelerators, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), P.O. Box: 193955531, Tehran - Iran

چکیده [English]

In this paper, the polarized structure functions of  and nuclei have been computed in the second order of the Feynman diagram with and without considering SU(3) symmetry in spin dependence for the partonic distribution of nucleons. For this purpose and at first, the polarized structure functions of the nucleons in nuclei are obtained, using Jacobi polynomials. In this regard, two different and prevalent phenomenological models are used to obtain the required polarized partition distributions. Finally, in deriving the nuclear structure functions, effective nuclear corrections are also imposed. The results show that most of the plots for polarized nuclear longitudinal structure functions, resulted from the used phenomenological model whereas symmetry breaking is taken into account, are more compatible with the available experimental data, there is no considerable difference between the data compatibility with curves of both models for polarized nuclear transverse structure functions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nuclear polarize structure-function
 • Symmetry breaking
 • Jacobi polynomial
 1. P.L. Anthony, et al., [E142 Collaboration], Deep inelastic scattering of polarized electrons by polarized He-3 and the study of the neutron spin structure, Phys. Rev., D 54, (1996) 6620.

 

 1. K. Abe, et al., [E143 Collaboration], Measurements of the proton and deuteron spin structure functions g(1) and g(2), Phys. Rev., D 58, 112003 (1998).

 

 1. C. Adolph, et al., (COMPASS Collaboration), The spin structure function of the proton and a test of the Bjorken sum rule, Phys. Lett., B 753, 18 (2016).

 

 1. A. Airapetian, et al, (HERMES Collaboration) Quark helicity distributions in the nucleon for up, down, and strange quarks from semi-inclusive deep-inelastic scattering, Phys. Rev., D 71, 012003 (2005).

 

 1. X. Zheng, et al., [Jefferson Lab Hall A Collaboration], Precision measurement of the neutron spin asymmetry A 1n and spin flavor decomposition in the valence quark region, Phys. Rev. Lett, 92, (2004) 012004.

 

 1. D. Flay, et al., [Jefferson Lab Hall A Collaboration], Measurements of and Probing the neutron spin structure, Phys. Rev., D 94, (2016) 052003.

 

 1. B. Lampe, E. Reya, Spin physics and polarized structure functions, Phys. Rept., 332, (2000) 1.

 

 1. Claudio Ciofi degli, et al., Nuclear effects in deep inelastic scattering of polarized electrons off polarized He-3 and the neutron spin structure functions, Phys. Rev., C 48, (1993) R968-R972.

 

 1. S. Atashbar Tehrani, A.N. Khorramian, The Jacobi polynomials QCD analysis for the polarized structure function, JHEP, 07, 048 (2007).

 

 1. A.N. Khorramian, et al, Polarized Deeply Inelastic Scattering (DIS) Structure Functions for Nucleons and Nuclei, Phys. Rev., D 83, 054017 (2011).

 

 1. J. Blumlein, H. Bottcher, QCD analysis of polarized deep inelastic data and parton distributions, Nucl. Phys., B 636, (2002) 225.

 

 1. M. Gluck, et al, Models for the polarized parton distributions of the nucleon, Phys. Rev., D 63, 094005 (2001).

 

 1. H. Khanpour, S.T. Monfared, S. Atashbar Tehrani, Study of spin-dependent structure functions of 3He and 3H at NNLO approximation and corresponding nuclear corrections, Phys. Rev., D 96(7), 074037 (2017).

 

 1. M. Salajegheh, et al, Analytical approaches to the determination of spin-dependent parton distribution functions at NNLO approximation, Phys. Rev., C 97 (5), 055201 (2018).

 

 1. H. Nematollahi, et al, Polarized parton distribution functions: parametrization and transverse momentum dependence, Eur. Phys. J., C 81(1), 18 (2021).

 

 1. F. Arbabifar, Ali N. Khorramian, M. Soleymaninia, QCD analysis of polarized DIS and the SIDIS asymmetry world data and light sea-quark decomposition, Phys. Rev., D 89, 034006 (2014).

 

 1. D. de Florian, G.A. Navarro, R. Sassot, Sea quark and gluon polarization in the nucleon at NLO accuracy, Phys. Rev., D 71, 094018 (2005).

 

 1. E. Leader, A.V. Sidorov, D.B. Stamenov, Determination of polarized parton densities from a QCD analysis of inclusive and semi-inclusive deep inelastic scattering data, Phys. Rev., D 82, 114018 (2010).

 

 1. A. Vogt, Efficient evolution of unpolarized and polarized parton distributions with QCD-PEGASUS, Comput. Phys. Commun., 170, 65 (2005).

 

 1. A. Piccione, G. Ridolfi, Target mass effects in polarized deep-inelastic scattering, Nucl. Phys., B 513, 301 (1998).

 

 1. F.R.P. Bissey, A.W. Thomas, I.R. Afnan, Structure functions for the three nucleon system, Phys. Rev., C 64, (2001) 024004.

 

 1. M.M. Yazdanpanah, et al, He-3 and H-3 polarized structure functions, using the constituent quark model, Nucl. Phys., A 831, 243-262 (2009).

 

 1. C. Boros, et al, Role of the Delta (1232) in DIS on polarized He-3 and extraction of the neutron spin structure function g1, Phys. Rev., D 64, (2001) 014025.

 

 1. C. Ciofi degli Atti, et al, Nuclear effects in deep inelastic scattering of polarized electrons off polarized He-3 and the neutron spin structure functions, Phys. Rev., C 48, R968 (1993).