نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 عضو هیات علمی

10.24200/nst.2022.1107.1734

چکیده

رادیوداروهای بر پایه آنتی بادی امروزه در تصویربرداری و رادیوتراپی سرطان به شدت مورد توجه می باشند. آنتی بادی منوکلونال سیتوکسیمب به گیرنده فاکتور رشد اپی‌درمال (EGFR) متصل می شود و بنابراین امکان ایجاد پروتکل های درمانی و تشخیصی علیه این گیرنده را فراهم می نماید. در این تحقیق آنتی بادی سیتوکسیمب پس از تخلیص وکونژوگاسیون با DOTA-NHS تازه تهیه شده، با لوتسیم 177 و ساماریم کلراید-153 نشاندار گردید. بازده نشاندارسازی و پایداری برون تنی با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک اندازه گیری شد. تست های سلولی به منظور تعیین رادیوایمنواکتیویته و مهار رشد سلول سرطانی انجام شدند. نتایج حاصل نشان داد که بازده نشان‌دارسازی سیتوکسیمب -DOTA-Lu177 و سیتوکسیمب Sm-DOTA- 153 به ترتیب بیشتر از1±97% و2±96درصد بود. همچنین پایداری برون‌تنی فراورده های نشاندارشده در سرم تازه انسانی پس از 96 ساعت به ترتیب 2±83% و 78% بود. ایمنوراکتیویتی برای سیتوکسیمب -DOTA-Lu177، برابر1±91% و برای سیتوکسیمبSm-DOTA- 153 ، 1±66%بدست آمد. هر دو فراورده بسته به زمان و انرژی بتا با شدت های مختف اثر مهاری روی رشد سلول های سرطانی HT29 کولون داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که کمپلکس های ایمنوکونژوگه سیتوکسیمب- DOTA-Lu177 و سیتوکسیمب Sm-DOTA- 153 می توانند به عنوان رادیوداروی جدید جهت رادیوایمنوتراپی سرطان ها در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Production and evaluation of cellular effects of 153Sm-DOTA-cetuximab and 177Lu-DOTA-cetuximab radioconjugates

نویسندگان [English]

  • kamal yavari 1
  • Mohammad Ghanadi Maragheh 2

1 Scientific Societies Membership

2 Scientific Societies Membership

چکیده [English]

Antibody-based radiopharmaceuticals are of great interest today in cancer imaging and radiotherapy. The cetuximab monoclonal antibody binds to the epidermal growth factor receptor (EGFR) and thus provides therapeutic and diagnostic protocols against this receptor. In this study, cetuximab antibody labeled with lutetium 177 and samarium chloride-153 after its purification and conjugation with freshly prepared DOTA-NHS. Labeling efficiency and in vitro stability were measured using thin layer chromatography. Cellular tests were performed to determine radioimmunoactivity and cancer cell growth inhibition. The results showed that the labeling efficiencies of 177Lu-DOTA-cetuximab and 153Sm-DOTA-cetuximab were more than 97±1% and 96±2%, respectively. Also, the in vitro stability of the labeled products in fresh human serum after 96 hours was 83± 2 2% and 78%, respectively. Immunoreactivity was 91% for 177Lu-DOTA-cetuximab 66±1% for 153Sm-DOTA-cetuximab. Both products with different intensities depending on time and beta energy had inhibitory effect on the HT29 colon cancer cells growth. The results showed that the immunoconjugated complexes of 177Lu-DOTA-cetuximab and 153Sm-DOTA-cetuximab can be considered as a new radiopharmaceutical for cancer radioimmunotherapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cetuximab
  • Lutetium 177
  • Samarium153
  • Radiochemical Purity
  • Cell Growth Inhibtion