نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی 115، شهرکرد، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صندوق پستی 987-98155، زاهدان، ایران

چکیده

پارامتر چگالی‌تراز هسته ای کمیت مهمی در فیزیک هسته ای است. برای محاسبه پارامتر چگالی‌تراز هسته ای از روش های مختلفی استفاده می شود. در این کار ابتدا چگالی‌تراز تک‌ذره‌ای با استفاده از روش LDA محاسبه شده است، سپس پارامتر چگالی‌تراز هسته ای به صورت تابعی از دما به دست آمده است. به این منظور بر پایه روش لستونه و با استفاده از تقریب توماس فرمی، پارامتر چگالی‌تراز تا مرتبه بالاتر از تقریب لستونه محاسبه شده است (لستونه اصلاح شده). با استفاده از پارامتر چگالی‌تراز هسته ای محاسبه شده و با در نظر گرفتن انرژی زوجیت، چگالی‌تراز هسته ای، انرژی برانگیختگی، آنتروپی و ظرفیت گرمایی محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Calculating the thermodynamic quantities of nucleus using the temperature dependence of level density parameter

نویسندگان [English]

 • Khosrow Benam 1
 • zinab mousavi hokmi 2
 • vahid dehghani 2
 • S. Alireza Alavi 2

1 Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, P. O. Box: 115, Iran

2 Department of Physics, Sistan and Baluchestan University, P. O. Box: 98155-987, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The nuclear level density parameter is an important quantity in nuclear physics. Nuclear level density parameter has been calculated using different methods. In this work at first, the single particle level density has been calculated by LDA method, then the nuclear level density parameter has been obtained as a function of temperature. Based on Lestone method and using Thomas-Fermi approximation, the level density parameter has been calculated to the order of next to Lestone results (corrected Lestone method). Using calculated nuclear level density parameter and taking into account the pairing energy, the nuclear level density, excitation energy, entropy and heat capacity have been calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Single particle level density"
 • Level density"
 • Level density parameter"
 • Pairing energy"
 • ,,
 • ,،"
 • Excitation energy"