نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده فوتونیک و فناوری کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، تغییرات زمانی تپ‌های لیزری 2CO TEA که از اتاقکی حاوی گاز 6SF پرفشار عبور می‌کند، در شاریدگی‌های انرژی، طول‌موج‌ها و فشارهای گازی مختلف بررسی شده است. نشان داده شده است که برای هر طول‌موج و شاریدگی، فشار قطع معینی وجود دارد که در این فشار قطع، میخه تپ لیزری به طور کامل حذف می‌شود، درحالی که دنباله تپ که دربرگیرنده کسر قابل توجهی از انرژی اولیه آن است، برجامی‌ماند. شواهد تجربی برآمده از داده‌های بیناب‌سنجی FTIR، گسست چندفوتونی لیزری مولکول‌های 6SF را پاسخگوی اصلی این رفتارها معرفی می‌نماید.

در این پژوهش، تغییرات زمانی تپ‌های لیزری 2CO TEA که از اتاقکی حاوی گاز 6SF پرفشار عبور می‌کند، در شاریدگی‌های انرژی، طول‌موج‌ها و فشارهای گازی مختلف بررسی شده است. نشان داده شده است که برای هر طول‌موج و شاریدگی، فشار قطع معینی وجود دارد که در این فشار قطع، میخه تپ لیزری به طور کامل حذف می‌شود، درحالی که دنباله تپ که دربرگیرنده کسر قابل توجهی از انرژی اولیه آن است، برجامی‌ماند. شواهد تجربی برآمده از داده‌های بیناب‌سنجی FTIR، گسست چندفوتونی لیزری مولکول‌های 6SF را پاسخگوی اصلی این رفتارها معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Multi-Photon Dissociation in the SF6 Molecule in TEA CO2 Lasers Pulse Shaping

نویسندگان [English]

  • S. Beheshtipour 1 2
  • J. Karimisabet 3
  • R. Neshati 1
  • D. Ahadpour 1

1 Photonics and Quantum Technology Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Iran|Department of Physics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Photonics and Quantum Technology Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Iran|Department of Physics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Iran

چکیده [English]

Temporal variations in intense TEA CO2 laser pulses passing through high pressure SF6 filled cell have been characterized at different energy fluences, wavelengths and gas pressures. It has been shown that for every fluence and wavelength there is a certain cut-off pressure at which the pulse spike is completely quenched. While, the pulse tail escapes, saving appreciable fractions of its initial energy. Experimental evidences along with FTIR spectrometry data have clearly revealed incisive laser induced multi-photon dissociation of SF6 molecules in these conditions, pronounced as the main responsible for these behaviors.

Temporal variations in intense TEA CO2 laser pulses passing through high pressure SF6 filled cell have been characterized at different energy fluences, wavelengths and gas pressures. It has been shown that for every fluence and wavelength there is a certain cut-off pressure at which the pulse spike is completely quenched. While, the pulse tail escapes, saving appreciable fractions of its initial energy. Experimental evidences along with FTIR spectrometry data have clearly revealed incisive laser induced multi-photon dissociation of SF6 molecules in these conditions, pronounced as the main responsible for these behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 Laser Pulse Shaping؛
  • Multiphoton Dissociation؛ ؛؛
  • IR-MPD SF6