نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی 836-14893، تهران- ایران

2 گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در این مطالعه، یک مولد قلع-113/ایندیوم-m113 با ویژگیهای مناسب و هزینه‌های معقول طراحی و ساخته شد که می‌تواند رادیوایزوتوپ ایندیوم-m113 را به شکل یونی برای اهداف نشاندارسازی تحویل دهد. برای محاسبات نظری از کدهایTALYS-1.8، ALICE-91 و SRIM استفاده شد. جهت تولید قلع-113 به عنوان مادر ایندیوم-m113، هدف ایندیوم طبیعی در شتابدهنده سیکلوترون 30 MeV پرتودهی شد. بازده نظری 740 kBq بر µAh برای تولید قلع-113 در سیکلوترون محاسبه گردید و نهایتا قلع-113 با بازده تجربی 555 کیلوBq بر µAh تولید شد. کلرید زیرکونیوم و HCl 05/0 مولار به ترتیب به عنوان جاذب ستون و حلال مولد مورد استفاده قرار گرفتند. بازده شستشوی مولد در یک دوره شش ماهه 82 ٪ بدست آمد. خلوص رادیونوکلئیدی ایندیوم-m113 شسته شده از مولد بیشتر از 9/99% و میانگین میزان شستشوی رادیونوکلئید مادر در حد نمونه‌های مشابه بود. مقدار یون‌های فلزی مزاحم موجود در محلول کمتر از µg/ml 1/0 بود. نتایج نشان داد که مولد تولید شده داخلی قلع-113/ایندیوم-m113، دارای ویژگی‌های مناسب و اقتصادی بوده که رادیونوکلئید ایندیوم-m113 می‌تواند به شکل یونی برای اهداف نشاندارسازی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design and Construction of a 113Sn/113mIn Generator Using Irradiation of Natural Indium in Cyclotron Accelerator.

نویسندگان [English]

 • F. Bolorinovin 1 2
 • M. Mirzaei 1
 • R. Faghihi 2
 • F. Joharidaha 1
 • S. Sina 2
 • K. Hadad 2
 • H. Yousefnia 1

1 Department of Nuclear Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Department of Nuclear Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

In this study, a tin-113/indium-113m generator with suitable characteristics and reasonable costs was designed and built, which can deliver the indium-113m radioisotope in ionic form for labeling purposes. TALYS-1.8, ALICE-91 and SRIM codes were used for theoretical calculations. In order to produce tin-113, as the mother of indium-113m, the target of natural indium was irradiated in a 30 MeV cyclotron accelerator. The theoretical efficiency of 740 kBq/μAh was calculated for the production of tin-113 in the cyclotron, and finally, tin-113 was produced with an experimental efficiency of 555 kBq/μAh. Zirconium chloride and 0.05 molar hydrochloride are used as column adsorbent and generator solvent, respectively. The step efficiency of the generator in a period of 6 months was 82%. The radionuclide purity of indium-113m from the generator was more than 99.9% and the average amount of parent radionuclide was within the permissible limits of the same of others production, equal to 0.0005%. The amount of interfering metal ions in the solution was less than 0.1 µg/ml. The results show that the in-house produced tin-113/indium-113m generator has suitable features and reasonable costs and which indium-113m radionuclide can be used in ionic form for labeling purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 113Sn/113mIn generator؛
 • TALYS-1.8؛
 • ALICE-91؛ ؛؛
 • Cyclotron Accelerat