نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هئیت علمی

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

10.24200/nst.2022.1199.1780

چکیده

ویروس سندرم لکه سفید یکی از عوامل عفونت زای مهم میگو می باشد. در این تحقیق، از نمونه های میگو عفونی و جمع آوری شده از مزارع میگو استان بوشهر، ویروس سندروم لکه سفید جداسازی و در همولنف خرچنگ دراز تکثیر و از طریق آزمون PCR وجود ویروس تایید گردید. تیتراسیون ویروس در پست لاروهای میگو به روش کربر LD50/ml 5.4 10 محاسبه و غیرفعال سازی با بیم الکترون انجام شد. ارزش D10 و دز مطلوب پرتو الکترون برای غیرفعال سازی این ویروس به ترتیب 85/1 و 13 کیلوگری بدست آمد. ویروس پرتوتابی شده با الکترون به عنوان واکسن-الکترون و باکتری ویبریوپاراهمولیتیکوس پرتوتابی شده به عنوان محرک برای ایمن سازی میگو وانامی استفاده شدند. دز حفاظتی 50% برای گروه های دریافت کننده واکسن الکترون ، واکسن الکترون همراه با باکتری ویبریو پرتوتابی شده و گروه دریافت کننده باکتری ویبریو پرتوتابی شده به تنهایی در روش تزریقی به ترتیب 62/5 ، 30/6 و 87/2 محاسبه شد. درصد بقا نسبی این سه گروه در روش تزریقی به ترتیب 64% ، 72% و 22% و در روش حمامی به ترتیب 75%، 85% و 12.5% محاسبه شد. با توجه به نتایج آزمون مواجهه دو گروه 1و 2 در مقابل ویروس زنده اثر حفاظتی خوبی نشان دادند. لذا نتیجه گیری می شود که باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس پرتوتابی شده می تواند به عنوان یک محرک ایمنی اثر حفاظتی واکسن-الکترون را در میگوها تقویت نماید. همچنین هر دو روش تزریقی و حمامی برای واکسیناسیون میگوها بدون اختلاف معنی دار در درصد بقا نسبی مناسب می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The combined protective effect of inactivated Vibrio Parahemolyticus and irradiated white spot syndrome virus on Litopenaeus vannamei by two routes of administration (injection and immersion)

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Motamedi Sedeh 1
  • Reza Roshan 2

1 Associate Professor

2 Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

White spot syndrome virus (WSSV) is one of the important infectious agents of shrimp and other crustaceans. In this research, WSSV was isolated from infected shrimp samples which collected from Bushehr’s farms, confirmed by PCR test and multiplied in Astacus leptodactylus crayfish hemolymph. Titration of WSSV was obtained in postlarvae by Karber method as 10 5.4 LD50/mL and the virus was inactivated by the electron beam irradiation. The D10 value and optimum dose of electron beam were obtained at 1.85 and 13 kGy. Electron beam irradiated WSSV (EBI-WSSV) was used as an electron-vaccine to immunize L. vannamei. The gamma irradiated inactivated Vibrio Parahaemolyticus (GIVP) was used as an immune-stimulant. PD50 were calculated 5.62, 6.30 and 2.87 for the injected groups with EBI–WSSV vaccine, EBI-WSSV vaccine+ GIVP and GIVP alone, respectively. The relative percent survival (RPS) values were calculated 64%, 72% and 22% for the EBI-WSSV vaccine, EBI-WSSV+ GIVP and GIVP groups by injection route and 75%, 85% and 12.5% for these thee vaccine groups in immersion route, respectively. Significant difference in cumulative mortalities was observed between both vaccination groups (EBI-WSSV and EBI-WSSV+ GIVP), and the GIVP group (P<0.05). Therefore, two vaccine groups 1 and 2 induced protectivity responses in shrimp against WSSV infection and GIPV enhanced this response. The conclusion showed the irradiated Vibrio Parahaemolyticus can be used as an immune stimulator and can enhanced the protective effect of electron WSSV vaccine. The RPSs in the vaccinated groups by injection and immersion routes are without any significant differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrimp,,
  • ,،White Spot Syndrome,,
  • ,،Electron Beam,,
  • ,،Vibrio Parahemolyticus,,
  • ,،Vaccine