نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده رآکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران – ایران

2 مهندسی هسته‌ای، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، صندوق پستی: 86831-14676، تهران - ایران

چکیده

در این تحقیق رابطه سن و جنسیت انسان بر ریسک مرگ ناشی از سرطان در آزمون سی­‌تی‌­اسکن سر و گردن مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه بر روی جمعیت آماری انتخاب شده با سن و جنسیت مختلف که تحت سی­‌تی‌­اسکن سر و گردن قرار گرفته بودند، انجام گردید. جهت به دست آوردن میزان پرتوگیری بیماران از نرم‌­افزار محاسباتی Impact Dose که در رایانه دستگاه مورد مطالعه نصب بود استفاده گردید. محاسبات ریسک مرگ ناشی از سرطان با توجه به میزان پرتوگیری و ضرایب تبدیل دُز به ریسک مربوط به گزارش کمیته ارزیابی مخاطرات پرتوگیری (BEIR)، متناسب با سن و جنس بیمار، تخمین زده شد. با توجه به داده‌­های به ­دست آمده و به کمک کد تحلیل آماری SPSS، ارتباط سن و جنسیت انسان بر ریسک مرگ ناشی از سرطان بررسی گردید. بررسی‌های انجام شده نشان داد که، جنسیت و سن با ریسک مرگ ناشی از پرتوگیری رابطه معناداری دارد. به‌طوری‌که احتمال یا خطر مرگ در پرتوگیری سی­‌تی‌­اسکن سر و گردن، در زنان بیش‌تر از مردان، به ترتیب 32 و 27 نفر درمیلیون برآورد شده است. هم‌چنین ریسک مرگ ناشی از پرتوگیری به شدت به سن انسان ارتباط دارد. به‌طوری‌که هرچه سن بیمار کم‌تر باشد احتمال یا ریسک مرگ ناشی از پرتوگیری بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Statistical analysis of the relation between human age and gender on the risk of death from cancer in head and neck CT-Scan

نویسندگان [English]

  • R. Ahangari 1
  • M. Abdolalizadeh 2

1 Reactor & Safety Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran - Iran

2 Nuclear Engineering Department, Engineering Faculty, Azad University, Tehran Central Branch, P.O.Box: 14676-86831, Tehran - Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of human age and gender on the estimation of the death risk due to cancer in head and neck CT scans. The participants were selected from a representative statistical population of different ages and genders who underwent head and neck CT scans. To determine the radiation dose of the patients, Impact-dose calculation software was installed on the computer of the studied device. Using the report of the Biologic Effects of Ionizing Radiation (BEIR) Committee, the risk of death due to cancer has been estimated according to the amount of radiation exposure and dose conversion coefficient, according to the patient's age and gender. The relation between human age and gender in estimating cancer death risk was examined using the obtained data and the SPSS statistical analysis program. A significant relationship was found between the estimation of the radiation-related death risk and gender and age in the studies. In other words, the death risk associated with head and neck CT scans is higher among women than men, at 32 and 27 per million, respectively. Moreover, human age plays a significant role in the estimation of the death risk caused by radiation. So, the younger the patient, the greater the risk of death due to radiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk of death
  • CT-scan
  • Cancer
  • Radiation
  • SPSS