نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 دانشجوید/دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

در این تحقیق رابطه سن و جنسیت انسان بر ریسک مرگ ناشی از سرطان در آزمون سی‌تی‌اسکن سر و گردن مورد بررسی قرار گفت. این مطالعه بر روی جمعیت آماری انتخاب شده با سن و جنسیت مختلف که تحت سی‌تی‌اسکن سر و گردن قرار گرفته بودند، انجام گردید. جهت به دست آوردن میزان پرتوگیری بیماران از نرم‌افزار محاسباتی Impact Dose که در رایانه دستگاه مورد مطالعه نصب بود استفاده گردید. محاسبات ریسک مرگ ناشی از سرطان با توجه به میزان پرتوگیری و ضرایب تبدیل دُز به ریسک مربوط به گزارش کمیته ارزیابی مخاطرات پرتوگیری (BEIR)، متناسب با سن و جنس بیمار، تخمین زده شد. با توجه به داده‌های بدست آمده و به کمک کد تحلیل آماری SPSS، ارتباط سن و جنسیت انسان بر ریسک مرگ ناشی از سرطان بررسی گردید. بررسیهای انجام شده نشان داد که، جنسیت و سن با ریسک مرگ ناشی از پرتوگیری رابطه معناداری دارد. بطوریکه احتمال یا خطر مرگ در پرتوگیری سی‌تی‌اسکن سر و گردن، در زنان بیشتر از مردان، به ترتیب 32 و 27 نفر درمیلیون برآورد شده است. همجنین ریسک مرگ ناشی از پرتوگیری به شدت به سن انسان ارتباط دارد. بطوریکه هرچه سن بیمار کمتر باشد احتمال یا ریسک مرگ ناشی از پرتوگیری بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Statistical analysis of the relation between human age and gender on the risk of death from cancer in head and neck CT-Scan

نویسندگان [English]

  • rouhollah ahangari 1
  • morteza abdolalizadeh 2

1 دکتر

2 student/Nuclear Engineering Department, Engineering faculty, Azad University, Tehran central branch

چکیده [English]

In this research, the relation between human age and gender on the estimation of the deth risk due to cancer in head and neck CT-scan was investigated. This study was conducted on a selected statistical population of different ages and genders who were did head and neck CT-scans. In order to obtain the radiation dose of the patients, the Impact- Dose calculation software installed in the computer of the studied device was used. Calculations of the risk of death due to cancer were estimated according to the amount of radiation exposure and dose conversion coefficients to estimate the risk related to the report of the Biologic Effects of Ionizing Radiation (BEIR) Committee, according to the patient's age and gender. According to the obtained data and with the use of SPSS statistical analysis code, the relation between human age and gender on the estimation of the death risk due to cancer was investigated. The studies showed that gender and age have a significant relation with the estimation of the death risk due to radiation. Thus, the probability or death risk in head and neck CT-scan is higher in women than in men, 32 and 27 people per million, respectively. Also, the estimation of the death risk due to radiation is strongly related to human age. So, the younger patient, has the higher probability of the death risk due to radiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk of Death,,
  • ,،CT-Scan,,
  • ,،Cancer,,
  • ,،Radiation,,
  • ,،SPSS