نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پرتوپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی 775-14515، تهران- ایران

2 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی 836-14893، تهران- ایران

10.24200/nst.2023.1225.1800

چکیده

محاسبه دز جذبی در اندام انسان یکی از اولین گام‌ها برای توسعه رادیوداروهای جدید است. هدف از این مطالعه تخمین دز جذبی توسط انسان از ‏ترکیب نوین نشاندار ‏‎64Cu-NODAGA-RGD-BBN‏ است. بدین منظور ابتدا ترکیب نشاندار ‏‎64Cu-NODAGA-RGD-BBN‏ با تغییر ‏پارامترهای موثر بر نشاندارسازی در شرایط بهینه تهیه شد. پایداری پپتید هترودیمر نشاندار در بافر سالین فسفات (‏PBS‏) و در سرم خون انسانی به ‏مدت 12 ساعت ارزیابی شد. پس از آن، توزیع زیستی کمپلکس در موش‌های حامل تومور به مدت 12 ساعت پس از تزریق مورد بررسی قرار گرفت. ‏در نهایت، دز جذبی توسط انسان پس از تزریق ترکیب نشاندار ‏‎64Cu-NODAGA-RGD-BBN‏ بر اساس داده‌های موش با استفاده از روش ‏RADAR‏ و برون‌یابی جرمی برآورد شد. نتایج بدست آمده نشان داد که ترکیب نشاندار حاصل با خلوص رادیوشیمیایی بیش از 99٪ قابل تولید بوده ‏و این ترکیب از پایداری بالایی (بالاتر از %96) برخوردار است. ‏‎64Cu-NODAGA-RGD-BBN‏ جذب بالایی را در تومورهای بیان‌کننده گیرنده ‏پپتیدی آزادکننده گاسترین در مقایسه با سایر اندام‌های غیرهدف نشان داد. علاوه بر این، ارزیابی دز برای این ترکیب نشان داد که بدن و سایر اندام‌ها ‏دز قابل توجهی را پس از تزریق دریافت نمی‌کنند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preparation of 64Cu-NODAGA-RGD-BBN labeled compound and its ‎ absorbed dose estimation in humans based on mouse data ‎

نویسندگان [English]

  • Naeimeh Amraee 1
  • Behrouz Alirezapour 2
  • Mohammad Hosntalab 1
  • Hassan Yousefnia 2
  • Asghar Hadadi 1

1 Medical Radiation Engineering Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), P.O. Box: 14515-775, Tehran, Iran

2 Radiation Application Research School, Nuclear science and technology Research Institute, P.O.BOX: 14893-836, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Calculating the absorbed dose in the human body is one of the first steps for the development of new ‎radiopharmaceuticals. The aim of this study is to estimate the dose absorbed by humans from the novel ‎labeled compound of 64Cu-NODAGA-RGD-BBN. For this purpose, 64Cu-NODAGA-RGD-BBN labeled ‎compound was first prepared by changing the decisions on labeling in optimal conditions. The stability of ‎labeled heterodimer peptide was evaluated in phosphate buffered saline (PBS) and in human blood serum ‎for 12 hours. After that, the biodistribution of the complex was investigated in tumor-bearing mice for 12 ‎hours after injection. Finally, the dose absorbed by humans after injection of the 64Cu-NODAGA-RGD-‎BBN labeled compound was calculated based on mouse data using RADAR and mass extrapolation ‎methods. The results showed that the obtained labeled compound could be produced with a high ‎radiochemical purity of more than 99% and this compound is highly stable (higher than 96%). 64Cu-‎NODAGA-RGD-BBN showed high uptake in gastrin-releasing peptide receptor-expressing tumors ‎compared to other non-target organs. Furthermore, the dose assessment for this compound showed that ‎the body and other organs did not absorb a significant dose after injection.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • RGD,,
  • ,،Bombesin,,
  • ,،Heterodimer peptide,,
  • ,،Copper-64,,
  • ,،Absorbed dose