نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

10.24200/nst.2023.1263.1824

چکیده

با توجه به اهمیت حذف یون استرانسیوم موجود در پساب‌های هسته‌ای، در کار حاضر ضمن سنتز لیگاندهای هیدروکسی بنزآلدهید پروپیل تری اتوکسی سیلان ((EtO)3Si-HL) و پیریدیل متیلیدین پروپیل تری اتوکسی سیلان ((EtO)3Si-L) به بررسی خصوصیات نانو ذرات سیلیکای اصلاح‌شده با این لیگاندها بعنوان جاذب جامد در حذف یون استرانسیوم از محلول آبی پرداخته شد و پارامترهایی مانند pH، زمان، جرم جاذب، دما و یون‌های مزاحم مورد آزمایش قرار گرفت. بررسی رفتار جذبی جاذ‌ب‌ها نشان داد با اصلاح سطح نانو جاذب توانایی آن در جذب یون استرانسیوم در6pH= از %31/6 به %86 و %11/22 به ترتیب با استفاده از لیگاندهای (EtO)3Si-HL و (EtO)3Si-L افزایش می‌یابد. نتایج ایزوترم‌ها و سینتیک‌های جذب نشان داد که فرآیند این جذب از ایزوترم لانگ‌مویر و مدل شبه درجه دوم تبعیت می‌کند. همچنین مقادیر به دست آمده از پارامترهای ترمودینامیکی نشان داد که حذف استرانسیوم از محلول آبی یک فرآیند گرماگیر و مقادیر مثبت آنتروپی نیروی محرکه فرآیند جذب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improvement of strontium ion absorption by using N and NO type complexing agents deposited on SiO2

نویسندگان [English]

  • Zahra Shiri-Yekta 1
  • seyed jalal hoseini 2
  • mohammad rahghoshay 2

1 هیات علمی

2 دانشجو

چکیده [English]

Due to the importance of removing strontium ions in nuclear wastes, in the present work, while synthesizing hydroxybenzaldehyde propyltriethoxysilane ((EtO)3Si-HL) and pyridylmethylidene propyltriethoxysilane ((EtO)3Si-L) ligands, we investigated the properties of silica nanoparticles modified with these ligands as solid adsorbents in The removal of strontium ion from the aqueous solution was investigated and parameters such as pH, time, mass of adsorbent, temperature and interfering ions were tested. The adsorption behavior of the adsorbents showed that by modifying the surface of the nano adsorbent, the ability of the adsorbents to adsorb strontium ion at pH=6 increased from 6.31% to 86% and 22.11% using the (EtO)3Si-HL and (EtO)3Si-L ligands, respectively. The results of isotherms and adsorption kinetics showed that the adsorption process follows the Longmuir isotherm and the pseudo-second-order model, respectively. Also, the values obtained from thermodynamic parameters showed that the removal of strontium from the aqueous solution is an endothermic process and the positive entropy values are the driving force of the adsorption process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strontium
  • Nano silica
  • Hydroxybenzaldehyde propyltriethoxysilane ligand
  • adsorbent modification