نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در ارتقاء آشکارسازهای کارامد برای آشکارسازی اشعۀ ایکس در تصویربرداری، تفکیک انرژی و اتلاف زمانی و هزینۀ ساخت از جمله ویژگی‌هایی است که ما را به طراحی آشکارساز نیمه‌هادی سوق می‌دهد. دیود با بهرۀ داخلی کم (LGAD) با داشتن تقویت‌کنندگی داخلی این امکان را می‌دهد که در میدان کافی، فرایند تکثیر داخلی را با شتاب دادن به حامل‌ها، انرژی لازم برای یونیزاسیون و تولید حامل‌های ثانویه برای تولید بهرۀ بهتر (نسبت سیگنال به نویز بیشتر) و همچنین بازدهِ زمانی بیشتر (در محدودۀ نانوثانیه) فراهم کند. در این مقاله، آشکارسازِ سیلیکونی LGAD را با نرم‌افزار سیلواکو با اعمال ولتاژ بایاس معکوس و تابش در محدودۀ نور مرئی تا اشعۀ ایکس شبیه‌سازی کردیم. در این شبیه‌سازی، روش نیوتن و گامِل به کار رفت؛ در روش نیوتن، یکی از سازوکارهای برهمکنش اشعه با ماده را متغیر و باقی آن‌ها را ثابت در نظر می‌گیرند ولی در روش گامِل، تمامی سازوکارها بطور همزمان حل می‌شود. در بازۀ طول موج در محدودۀ اشعۀ ایکس، جریان الکترونی در این آشکارساز از مرتبۀ آمپر است و با افزایش انرژی این جریان کاهش می‌یابد. جریان تاریک از مرتبۀ آمپر است. با اِعمال نور مرئی با طول موج میکرومتر و شدت ، جریان آشکارساز در حدود آمپر به دست آمد. به ازای طول موج اشعۀ ایکس میکرومتر و شدت ، جریان آشکارساز آمپر به دست آمد. با توجه به زمانِ پاسخ سریع این آشکارساز و جریان در محدودۀ میکروآمپر، آشکارساز مزبور گزینۀ مناسبی برای آشکارسازی اشعۀ ایکس است. همچنین این آشکارساز عملکرد خوبی در محدودۀ نور مرئی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simulation of avalanche low-gain sensor performance in X-ray detection

نویسندگان [English]

  • mohammad bagher fathi 1
  • Mohammad Dansi 2

1 Kharazmi University, Tenure Track

2 Faculty of Physics, Kharazmi University

چکیده [English]

The importance of X-ray applications in imaging requires the improvement of efficient and optimal detectors. Energy separation, time loss, manufacturing cost are among the features that lead us to design a semiconductor detector. A low internal gain diode (LGAD) with internal amplification allows, in a sufficient field, the internal propagation process by accelerating the carriers, the energy required for ionization and the generation of secondary carriers to produce a better gain (higher signal-to-noise ratio). and also provide more time efficiency (in the range of nanoseconds). In this article, we simulated LGAD silicon detector with Silvaco software by applying reverse bias voltage and radiation in the range of visible light to X-ray. The Newton and Gummel's methods was used; In Newton's method, one of the mechanisms of interaction of radiation with matter is considered variable and the rest are fixed, but in Gummel's method, all mechanisms are solved simultaneously. In the X-ray wavelength range, the electron current in this detector is of the order of amperes, and this current decreases on increasing energy. The dark current is of the order of ampere. By applying visible light with micrometer wavelength and intensity, the current of the detector was obtained about amperes. For x-ray wavelength and intensity, detector current was obtained about amperes. Considering the quick response time of this detector and the current in the range of microamps, this detector is a suitable option for X-ray detection. Also, this detector shows good performance in the visible light range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • X-ray,,
  • ,،Radiography,,
  • ,،Detector,,
  • ,،Low gain avalanche diode