نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده کشاورزی هسته ای-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان،

3 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

4 عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی هسته ای-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

10.24200/nst.2023.1295.1845

چکیده

لجن یک محصول جانبی اجتناب‌ناپذیر تصفیه‌خانه فاضلاب شهری و منبع عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است و با غیرفعال‌سازی ریزجانداران بیماری‌زای آن با پرتوتابی گاما، به عنوان کود آلی قابل بازیافت است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تیماردهی لجن فاضلاب تصفیه خانه جنوب تهران تحت تأثیر پرتو گاما با/بدون حرارت‌دهی برای حذف شاخص‌های اصلی بیماری‌زا می‌باشد. شاخص‌های باکتریایی همچون کلی‌فرم گرماپای، استافیلوکوکوس، سالمونلا و ایکولای با استفاده از پرتو گاما (دُزهای 0، 5، 10، 15 و 20 کیلوگری)، حرارت‌دهی (دمای 70 و 180 درجه سانتی‌گراد) و ترکیبی از آن ها، مورد بررسی قرار گرفتند. میزان شمارش برخی باکتری‌های بیماری‌زا، بیش از حد استاندارد و دارای محدودیت در استفاده به عنوان کود آلی بودند، تا جائی که براساس استاندارد آمریکا و استاندارد ایران در کلاس B و P3 (به ترتیب) قرار نگرفتند. استفاده از پرتوتابی گاما حداقل 10 کیلوگری به تنهایی و ترکیب دو روش پرتوتابی گاما (حداقل 10 کیلوگری) و حرارت دهی، برای غیرفعال سازی چهار شاخص باکتریایی کافی می‌باشد؛ در حالی که دو روش حرارت‌دهی به تنهایی، قادر به حذف کامل آن ها نبودند. در مجموع پرتوتابی لجن فاضلاب با گاما به تنهایی، برای تولید کود آلی خاک مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی بوده و در مقایسه با ترکیب دو روش، کافی و مقرون به صرفه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of gamma irradiation in recycling and inactivation of pathogenic microorganisms of municipal sewage sludge in South of Tehran for production of soil organic fertilizer

نویسندگان [English]

  • ebrahim moghiseh 1
  • Faeze Kiyanbakht 2
  • Kadije Bagheri 3
  • samira shahbazi 4

1 Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute

2 MSc Student Faculty of Agriculture, University of Zanjan

3 Scientific Member of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan

4 Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Alborz, Iran

چکیده [English]

Sewage sludge is an inevitable byproduct of wastewater treatment plants and an important source of essential plant nutrients and with inactivation of its pathogenic microorganisms by gamma radiation can be recycled as soil organic fertilizer. The main objective of this research is to evaluate the sludge treatment by gamma irradiation with/without pasteurization on the removal of main indicators pathogenic in the South of Tehran waste water treatment plant sludge (WWPTs). The bacterial indicators of such as Fecal Coliform, Staphylococcus, Salmonella, Escherichia (E. coli) were examined with gamma irradiation (0, 5, 10, 15, 20 kGy), pasteurization (70 and 180 ° C) and their combination. The count of some pathogenic bacteria was more than the standard and limited in its use as organic fertilizer, until they were not placed in class B and P3 according to the American standard and the Iranian standard (respectively). Application of gamma irradiation at least 10 kGy dose, alone, and combination of gamma irradiation (at least 10 kGy) and pasteurization were sufficient for complete inactivation of four pathogenic bacteria indicators, However, the pasteurization methods alone were not abled for removal them, completely. Generally, gamma irradiation of sewage sludge to produce organic soil fertilizer singly is in accordance with national and international standards and is sufficient and cost-effective compared to the combination of two methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma Irradiation
  • Recycling Sewage sludge
  • Pathogenic microorganisms
  • Soil Organic Fertilizer
  • South of Tehran waste water treatment plant