نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه پزشکی هسته ای، بیمارستان ولیعصر (عج)؛دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران، ایران.

3 گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 گروه پزشکی هسته ای، بیمارستان ولیعصر (عج)؛دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران، ایران

10.24200/nst.2023.1287.1840

چکیده

لنفوسینتی گرافی یکی از رایج ترین و مهم ترین روش های شناسایی تشخیص زود هنگام سرطان پستان در دنیا می باشد. از بین رادیوداروهای رایج برای این منظور [99mTc]Tc-phytate نتایج قابل توجهی را در تشخیص لنف نودهای درگیر متاستاتیک آگزیلاری قبل از جراحی سرطان پستان نشان داده است. نظر به اینکه نیمه عمر رادیونوکلوئید 67Ga بیشتر از 99mTc (25/78 ساعت در مقایسه با 6 ساعت) است تولید و ارائه رادیوداروی جایگزین [99mTc]Tc-phytate که شامل رادیونوکلوئید 67Ga باشد از نظر امکان افزایش بازه زمانی مطالعاتی و انجام پروسه جراحی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این مطالعه فیتیک اسید با 67Ga نشاندار شد. خلوص رادیوشیمیایی رادیوداروی حاصل با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک رادیواکتیو 99% محاسبه گردید. پایداری ترکیب حاصل در سرم خون انسانی بسیار رضایت بخش و در طول سه روز بیش از 89% برآورد گردید. در مطالعات پیش بالینی نشان داده شد روش دفع رادیودارو عمدتا کلیوی می باشد. نهایتا دوزیمتری تخمینی انسانی بر اساس داده های پیش بالینی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effective parameters of the labeling efficiency of [67Ga]Ga-phytate and its absorbed dose estimation in humans based on mouse data

نویسندگان [English]

  • Zeinab Bayat 1
  • Nasim Vahidfar 2
  • Elham Saeedzadeh 1
  • Mahdi Sadeghi 3
  • Saeed Farzanefar 4

1 Department of Medical Radiation Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Nuclear Medicine, Vali-Asr Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Department of Medical Physics, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Irance

4 Department of Nuclear Medicine, Vali-Asr Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

lymphoscintigraphy is one of the most considerable and common methods for early detection of breast cancer in the world. Among the routine radiopharmaceuticals for this purpose, [99mTc]Tc-phytate has been demonstrated remarkable results in pre-surgery detection of metastatic axillary lymph nodes in clinical trials. According to the longer half-life of 67Ga compared to 99mTc (78.25 h versus 6 h), introducing and development of an appropriate alternative radiopharmaceutical including 67Ga for lymphoscintigraphy in order to extend the evaluation and surgery procedure time will be an important deal in the clinic. In this study radiolabeling of phytic acid with 67Ga was accomplished. Based on radioactive thin layer chromatography (RTLC), radiochemical purity (RCP) was estimated >99%. The final product represented satisfactory stability in human serum circumstances which was calculated >89% during 3 days of study. Pre-clinical studies confirmed urinary system as the main excretion way for the radiopharmaceutical. Finally estimated human dosimetry, based on preclinical data was investigated and reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lymphoscintigraphy
  • radiopharmaceutical
  • breast cancer
  • lymph nodes