نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 هیات علمی

3 کارشناس سازمان انرژی اتمی

4 کارمند سازمان انرژش اتمی

5 کارمند av;j s,oj vh;j,vihd isji hd

6 کارمند َرکت سوخت راکتور هسته ای

چکیده

در کار تحقیقاتی حاضر، از روش ترسیب قلیایی برای جداسازی و تخلیص اولیه‌ی اورانیم از محلول حاصل از انحلال ته‌ماند 36C استخرهای تبخیری کارخانه فراوری اورانیم استفاده شده است. در این روش اثر پارامترهای مختلفی چون pH، دما، سرعت هم‌زدن، زمان پیرسازی و بذرریزی بر راندمان جداسازی و میزان ناخالصی‌های چون سدیم و فلوئورید در رسوب سدیم دی‌اورانات حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهند که با افزایش pH محلول (14) راندمان جداسازی تا 1/98 افزایش می‌یابد. با این وجود، مقدار pH با استفاده از روش بذرریزی تا 12 کاهش‌یافته و راندمان جداسازی به 99 درصد افزایش می‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که با افزایش زمان پیرسازی و سرعت همزدن باعث افزایش راندمان جداسازی و کاهش میزان ناخالصی‌های سدیم و فلوئورید در رسوب می‌شود، در حالی که افزایش دما منجر به افزایش راندمان جداسازی و ناخالصی‌ها می‌گردد. در مجموع، با اعمال فرایند بذرریزی، تنظیم pH تا محدوده‌ی 12، زمان پیرسازی 12 ساعت، دمای C˚ 50 و سرعت هم‌زدن 250 دور در دقیقه بهترین شرایط برای جداسازی اولیه‌ی اورانیم با حداقل مقدار ناخالصی‌های عمده در رسوب بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Separation and purification of uranium from the alkaline leaching solution obtained from the dissolution of the evaporation pool scrap (C36) of the uranium processing plant using alkaline precipitation.

نویسندگان [English]

 • Ramin Yavari 1
 • Reza Davarkhoh 2
 • Shanli Nezami 3
 • Seyed Mahmood Mousavi 4
 • Nazem Zakariapour 5
 • Masovd Johari 6
 • Taher Yousefi 2

1 researcher

2 researcher

3 employee

4 Employee

5 employee

6 employee

چکیده [English]

In the current research work, the alkaline precipitation method was used for the primary separation and purification of uranium from the solution obtained from the dissolution of the evaporation pool scrap (C36) of the uranium processing plant. In this method, the effect of various parameters such as pH, temperature, stirring speed, aging time and seeding on the separation efficiency and the amount of impurities such as sodium and fluoride in the resulting sodium diuranate precipitate were evaluated. The results show that by increasing the pH of the solution (14), the separation yield increases up to 98.1%. Nonetheless, using the seeding method, the pH value is reduced to 12 and the separation efficiency increases to 99 %. Also, the results show that increasing the aging time and stirring speed increases the separation percentage and decreases the amount of sodium and fluoride impurities in the precipitation, while increasing the temperature leads to an increase in the separation percentage of uranium and impurities, too. In general, by applying the seeding process, pH adjustment up to 12, aging time of 12 hours, temperature of 50°C and stirring speed of 250 rpm, the best conditions for uranium separation with the minimum amount of major impurities in the precipitation were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Uranium
 • C36 Scrap
 • Alkaline precipitation
 • Fluoride
 • Sodium