نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان رشت ایران

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه گیلان

چکیده

با بررسی اثر عوامل موثر بر پاسخ یک دزیمتر ژل فریک، می‌توان به نمونه بهینه‌ای دست یافت که در کاربردهای دزیمتری حساسیت بهتر و محوشدگی پاسخ کمتری داشته باشد. در این پژوهش، نمونه‌های دزیمتر ژل فریک پلی وینیل الکل با غلظت‌‌های متفاوت از مواد تشکیل دهنده آن ساخته شدند. نمونه‌ها تا دز ۶۰ گری در یک سیستم گاماسل پرتودهی شدند. ارزیابی نمونه‌های تهیه شده با طیف‌سنج نوری نشان داد که دزیمتر شامل ٪۱۰ پلی وینیل الکل با جرم مولکولی g/mol۷۲۰۰۰، mM ۲۵ اسید سولفوریک ٪۹۸، mM 5/. فروس آمونیم سولفات، mM 165/. زایلنول اورنج سدیم، ٪۱ گلوتارآلدهید و آب فوق خالص حساسیت بالاتری دارد. همچنین این ترکیب گسترده محدوده پاسخ خطی گستره‌تری بدست می‌دهد. با ساخت ترکیب پیشنهادی دزیمتر در چند دسته و نگهداری در شرایط مختلف محیطی قبل و بعد از پرتودهی مشخص گردید نمونه‌های ساخته شده در شرایط نگهداری یخچال و تاریکی تا ۱۰ روز پس از ساخت پایدارند. درحالیکه نگهداری دزیمترها در شرایط دمای اتاق و روشنایی سبب کاهش پایداری و محوشدگی پاسخ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preparation of PVA Fricke gel dosimeters and survey of concentration and maintenance condition effects on its response

نویسندگان [English]

  • Elham Edalatkhah 1
  • Mahsa Sedighi 2
  • Peyvand Taherparvar 3

1 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran

2 Physics Department, Faculty of Science, University of Guilan,, Rasht, Iran

3 Physics Department, Faculty of Science, University of Guilan, , Rasht, Iran

چکیده [English]

A survey of effective factors on the response of a Fricke gel dosimeter leads to an optimum sample dosimeter with better sensitivity and lower fading in dosimetric applications. In this research, samples of PVA Fricke gel dosimeters were prepared with different concentration of the constituents. Samples was irradiated upto 60 Gy with a gammacell. Measurement of the samples with a spectrophotometer showed 10% PVA, mol wt. of 72000, 25 mM sulphuric acid, 0.5 mM ferrous ammonium sulphate, 0.165 mM xylenol orange, 1% glutaraldehyde and ultrapure water has more sensitivity. In addition, this composition provides a more extensive range of linear responses. Preparation of the suggested dosimeter in several groups and maintenance at different conditions, before and after irradiation, showed the samples maintained in dark and refrigerator were stable for up to 10 days, whereas the samples maintained in light and room temperature lost their stability and started to fade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PVA Fricke gel dosimeters
  • Dose response
  • constituents&rsquo؛ effect
  • maintenance conditions