نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

2 هیأت علمی

3 عضو هیئت علمی - پژوهشکده پلاسما و گداخت

4 استاد تمام دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

5 هیات علمی

چکیده

فناوری پلاسمای سرد اتمسفری به عنوان جایگزینی مناسب برای روش‌های سنتی و سازگار با محیط زیست کاربردهای گسترده ای در کشاورزی پیدا کرده است. در این تحقیق، اثر تیمار پلاسمای RF روی صفات جوانه زنی دانه روغنی کلزا در پاسخ به تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1401 اجرا گردید. عامل پلاسما در هفت سطح و عامل تنش خشکی در سه سطح 3/0-، 5/0- و 9/0- مگاپاسکال بود. نتایج نشان داد که سطوح تنش خشکی 5/0- و 9/0- مگاپاسکال به‌ترتیب سبب کاهش معنی‌دار 16/50 و 92/61 درصدی طول ریشه‌چه، 42/8 و 57/71 درصدی طول ساقه‌چه، 79/21 و 46/85 درصدی وزن خشک ریشه‌چه، 87/4 و 08/39 درصدی وزن خشک ساقه‌چه، 16 و 24 درصدی، درصد جوانه‌زنی در مقایسه با سطح خشکی 3/0- مگاپاسکال گردید. در این آزمایش رشد طولی ساقه‌چه در مقایسه با رشد طولی ریشه‌چه بیشتر تحت اثر خشکی شدید قرار گرفت. لذا می‌تواند ویژگی مناسبی برای ارزیابی تحمل به تنش خشکی باشد. قرار گرفتن بذور کلزا در تیمارهای پلاسمایی 200 وات در زمان نه دقیقه بیشترین اثر تحریک‌کننده‌ای را با توجه به درصد جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه‌ها در کلزا نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of germination characteristics of oilseed rape in response to drought stress due to indirect treatment with low pressure cold plasma

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Khalilzadeh 1
  • Elnaz Khalilzadeh 2
  • zohreh dehghni 3
  • Alireza Pirzad 4
  • امیر چخماچی 5

1 Lorestan University

2 plasma

3 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

4 استاد تمام دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

5 هیات علمی

چکیده [English]

Cold atmospheric plasma technology has found wide applications in agriculture as a suitable alternative to traditional and environmentally friendly methods. In this research, the effect of RF plasma treatment on the germination characteristics of oilseed rape in response to drought stress has been investigated. This study was conducted as a factorial experiment based on completely randomized design in 1401. The plasma factor in seven levels (P1, P2, P3, P4, P5, P6 and P7) and the drought stress factor in three levels were -0.3, -0.5 and -0.9 MPa. The results showed that the drought stress levels of -0.5 and -0.9 MPa caused a significant decrease of 50.16 and 61.92% of root length, 8.42 and 71.57% of shoot length, 21.79 and 85.46% of root dry weight, 4.87% and 39.08% of stem dry weight, 16% and 24% of germination percentage compared to drought level -0.3 MPa. In this experiment, the longitudinal growth of the stem compared to the longitudinal growth of the root was more affected by severe drought. Therefore, it can be a suitable feature to evaluate tolerance to drought stress. Exposure of canola seeds to plasma treatments of 200 W for nine minutes showed the most stimulating effect regarding the percentage of germination and seedling growth in canola.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold plasma
  • drought stress
  • rapeseed
  • seedling